Powrót obowiązkowych badań medycyny pracy | PRO HR Maj 2023

2023.05.26

2 maja 2023 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z projektem, stan zagrożenia epidemicznego w Polsce ma zostać odwołany z dniem 1 lipca 2023 r. Jego zniesienie wiązać się będzie z utracą mocy poszczególnych przepisów ujętych w tzw. ustawie covidowej.

Na podstawie jednego z przepisów specustawy, zniesiony został obowiązek wykonywania przez pracowników badań okresowych. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego skutkować będzie obowiązkiem wykonania zaległych badań w okresie nie dłuższym niż 180 dni od odwołania tego stanu.

Zniesiona zostanie również możliwość pominięcia wykonania badań wstępnych u osób zatrudnianych na stanowiskach administracyjno-biurowych, w sytuacji gdy osoby te posiadają aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych na skierowaniu i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

Specustawa wprowadziła również zmiany w kodeksowych zasadach zwolnienia z badań wstępnych:

  • osób przyjmowanych ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko, lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy oraz
  • osób przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy (z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych).

Ustawa covidowa wydłużyła dopuszczalny okres przerwy między zakończeniem poprzedniego a nawiązaniem nowego stosunku pracy, aby można było zastosować zwolnienie z badań do 180 dni (wcześniej okres ten wynosił 30 dni).

Pracodawcy, którzy skorzystali z odstępstw przewidzianych w ustawie covidowej, powinni już teraz podjąć kroki, zmierzające do aktualizacji badań lekarskich, aby uniknąć opóźnień w wykonaniu obowiązku, którego terminowa realizacja może zostać utrudniona ze względu na ograniczone zasoby kadrowe lekarzy medycyny pracy.

W razie zwłoki w wykonaniu obowiązku, pracodawca naruszy przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, przez co może na niego zostać nałożona kara grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Maj 2023