Obowiązek dalszego zatrudnienia szczególnie chronionego pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania | PRO HR Sierpień 2023

2023.08.22

Jeżeli zwolnimy pracownika chronionego, np. związkowca, to musimy liczyć się z tym, że sąd nakaże nam zatrudnianie go przez cały czas postępowania sądowego, aż do wyroku.

Dotychczas w takiej sytuacji pracownik pozostawał poza zakładem przez cały czas procesu, czyli często kilka lat. Sąd wprawdzie mógł udzielić pracownikowi zabezpieczenia w postaci obowiązku zatrudniania go w czasie procesu, ale pod warunkiem, że pracownik uprawdopodobnił roszczenie i interes prawny w jego udzieleniu. Po zmianach, Sąd będzie zobowiązany do udzielenia zabezpieczenia i wystarczającym do tego będzie samo uprawdopodobnienie roszczenia przez pracownika, co może być intepretowane w ten sposób, że wystarczy wykazać, że ochrona przysługiwała.

Nowe przepisy mają mieć zastosowanie również do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem ich wejścia w życie.

Powyższe to wciąż projekt ustawy, ale 31 lipca 2023 r. trafił już do podpisu Prezydenta. Po ogłoszeniu ustawy nowe przepisy wejdą w życie w ciągu 30 dni.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Sierpień 2023