Młodociani pracownicy otrzymają podwyżkę wynagrodzeń | PRO HR Wrzesień 2023

2023.09.20

Od 1 września 2023 r. rośnie minimalna wysokość wynagrodzenia pracownika młodocianego - o 3 punkty procentowe.

Uczeń pierwszego roku otrzyma wynagrodzenie nie mniejsze niż 8% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od dnia następującego po jego ogłoszenie. W drugim roku nauki będzie to kwota nie mniejsza niż 9%, a w trzecim 10 %. Wynagrodzenie będzie rosło wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w kolejnych kwartałach. Podwyżka wynagrodzenia obejmuje również młodocianych odbywających przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Po zmianach, wynagrodzenie będzie wynosiło nie mniej niż 7% przeciętnego wynagrodzenia. Zaproponowane kwoty wynagrodzenia są kwotami minimalnymi. Pracodawca może zaproponować wyższe wynagrodzenie. Jeżeli pracodawca ubiega się o refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem młodocianego pracownika, będzie ona dotyczyła tylko kwot minimalnych określonych w przepisach.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Wrzesień 2023