Pracodawca będzie mógł skontrolować trzeźwość pracownika | PRO HR styczeń 2021

2021.01.13

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało Rzecznika Praw Obywatelskich o pracach nad projektem ustawy, która ma uregulować kwestię wprowadzenia prewencyjnej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków.

Projekt znajduje się w fazie przedlegislacyjnej, objęty jest pracami wewnątrz resortu. W zakresie określenia celów przetwarzania przez pracodawcę danych o obecności alkoholu lub innych środków Ministerstwo nawiązało współpracę z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. 

Z informacji przekazanych RPO przez Ministerstwo wynika, że ustawa obejmie dwie kategorie sytuacji. 

Pierwszą z nich będzie umożliwienie pracodawcom (pod warunkiem spełnienia pewnych, niesprecyzowanych jeszcze warunków) wprowadzenia prewencyjnej kontroli pracowników. 

Ponadto, ustawa określi dwa tryby prowadzące do niedopuszczenia do wykonywania pracy pracownika znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu lub innego środka w czasie pracy:

  • na podstawie uzasadnionego podejrzenia pracodawcy – w odniesieniu do pracowników nieobjętych kontrolą (gdy pracodawca nie wprowadził takiej kontroli oraz gdy pracownicy nie spełniają ustawowych przesłanek objęcia kontrolą);
  • w wyniku przeprowadzenia prewencyjnej kontroli i uzyskania wyniku wskazującego na znajdowanie się przez pracownika w stanie po użyciu alkoholu lub innego środka.

Kluczowe dla ustawy będzie to, w jaki sposób zostanie określona grupa pracowników spełniających ustawowe przesłanki objęcia kontrolą. Zbyt wąskie zakreślenie może nadać regulacji charakter iluzoryczny.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR styczeń 2021.