Zmiany w podatkach pracowniczych od 2021 r. uchwalone przez Sejm | PRO HR Alert

2020.10.30

28 października 2020 r. Sejm przyjął Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została skierowana do Senatu.

Najważniejsze zmiany dla osób fizycznych dotyczą ograniczenia ulgi abolicyjnej, opodatkowania dochodów z wykonywania wolnych zawodów stawką zryczałtowaną oraz opodatkowania podatkiem CIT spółek komandytowych.

Ulga abolicyjna nie zostanie całkowicie zlikwidowana


Ulga abolicyjna, z której korzystają polscy rezydenci podatkowi, osiągający przychody w krajach, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przewidujące metodę odliczenia podatku zagranicznego (np. USA, Rosji i Holandii), nie zostanie całkowicie zlikwidowana. Jej wysokość będzie ograniczona do kwoty 1 360 zł. Podatnicy będą więc nadal uprawnieni do odliczenia tej ulgi w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym, ale korzyści z niej wynikające będą mniejsze.

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie będzie miało natomiast na razie wpływu na pracowników wykonujących pracę np. w Niemczech lub Hiszpanii. Oni, w dalszym ciągu, będą stosowali korzystną metodę unikania podwójnego opodatkowania, tzw. metodę wyłączenia z progresją i ostatecznie nie będą musieli płacić polskiego podatku od dochodu z pracy wykonywanej za granicą.

Ulga abolicyjna w pełnej wysokości nadal będzie miała zastosowanie do dochodów m.in. marynarzy oraz pilotów.

Uwaga! Polska ratyfikowała konwencję MLI. Stosowanie MLI w Polsce oznacza co do zasady przejście z metody wyłączenia z progresją na metodę odliczenia podatku w kilkudziesięciu umowach (np. taka metoda już obowiązuje w umowach z Wielką Brytanią, Irlandią, Słowenią czy Austrią). Ograniczenie ulgi abolicyjnej będzie więc miało znaczenie również dla osób wykonujących pracę i osiągających dochody w tych krajach.

Zryczałtowany PIT dla wolnych zawodów i przedsiębiorców świadczących inne usługi


Ustawa przewiduje również rozszerzenie katalogu indywidualnych przedsiębiorców mogących płacić zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. Do katalogu tego wejdą m.in.: tłumacze, radcy prawni, adwokaci, doradcy podatkowi, księgowi i inżynierowie budownictwa, świadczący usługi osobiście, tzn. bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Zwiększyć się ma również limit przychodu rocznego (z 250 000 do 2 000 000 euro), który będzie uprawniać do skorzystania ze zryczałtowanego podatku. Obniżone zostaną także wysokości niektórych stawek ryczałtu (np. z 20% na 17% dla wolnych zawodów).

CIT od spółek komandytowych


Podatkiem dochodowym od osób prawnych zostaną objęte dochody uzyskiwane przez m.in. spółki komandytowe. Komandytariuszom przysługiwać będzie zwolnienie z PIT określonej ustawowo kwoty (60 000 zł rocznie). Komplementariusze natomiast, będą mieli możliwość odliczenia od swojego podatku PIT, przypadającej na komplementariusza kwoty podatku zapłaconego przez spółkę. 

Spółka będzie mogła postanowić, że zostanie objęta podatkiem CIT od dnia 1 maja 2021 r., a nie od 1 stycznia 2021 r.