Wydłużony termin składania wniosków o dofinansowanie | PRO HR Alert

2020.09.24

Termin składania wniosków o przyznanie świadczeń na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników został wydłużony do 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Dotyczy to dofinansowania do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15g) lub nieobjętych przestojem ani obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg). 

Dodatkowe zwolnienie ze składek ZUS

Zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ZUS mogą uzyskać płatnicy składek prowadzący, na dzień złożenia wniosku, przeważającą działalność gospodarczą w zakresie:

  • pozostałego transportu lądowego pasażerskiego, gdzie indziej niesklasyfikowanego (PKD 49.39.Z),
  • hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
  • wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanego (PKD 77.39.Z),
  • działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A), pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A),
  • organizacji targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
  • działalności związanej z wystawianiem i wspomaganiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z i 90.02.Z),
  • działalności pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (PKD 93.29.A),
  • pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 93.29.B, 93.29.Z),
  • Zwolnienie dotyczy okresu od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2020 r.

Ustawa wprowadza także dodatkowe świadczenia postojowe dla przedsiębiorców jednoosobowych, prowadzących niektóre rodzaje działalności gospodarczej.