Ministerstwo Finansów uściśla zasady składania ORD-W1 dla cudzoziemców pracujących w Polsce | PRO HR Alert

2020.09.30

Ministerstwo Finansów zajęło stanowisko w kwestii obowiązku składania informacji na formularzu ORD-W1. 

Informację ORD-W1 są zobowiązane złożyć osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, na rzecz których świadczą usługi (wykonują pracę) osoby fizyczne będące nierezydentami za wynagrodzenie wypłacane przez podmiot będący nierezydentem. 

Przykładem takiej sytuacji może być praca na rzecz polskiej firmy, wykonywana przez cudzoziemców (nierezydentów) na podstawie umowy o pracę z pracodawcą zagranicznym. Polska firma w tym wypadku ma obowiązek złożenia do urzędu skarbowego odrębnej informacji ORD-W1 dla każdego cudzoziemca.

Termin złożenia ORD-W1 upływa z końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym cudzoziemiec rozpoczął wykonywanie pracy w Polsce.  

Ministerstwo stoi na stanowisku, że ORD-W1 należy złożyć także wtedy, gdy firma polska wie, że cudzoziemiec płaci podatek dochodowy już od pierwszego dnia swojego pobytu w Polsce. 

Ministerstwo potwierdziło ponadto, że jeśli polska firma, mimo zachowania należytej staranności, nie mogła uzyskać niektórych informacji podlegających zaraportowaniu w ORD-W1, takich jak np. kwota wynagrodzenia wypłacanego cudzoziemcowi, termin jego wypłaty czy też przewidywany czas pobytu cudzoziemca w Polsce, ORD-W1 składa się bez tych informacji.