Zakaz konkurencji, nieuczciwa konkurencja, konflikt interesów

Zabezpieczając Klientów przed stratami wynikającymi z czynów nieuczciwej konkurencji, naruszenia zakazu konkurencji czy wystąpienia konfliktu interesów, stawiamy, wspólnie z naszymi prawnikami zajmującymi się compliance ,  przede wszystkim na prewencję. 

Przygotowujemy i wdrażamy procedury i polityki zapewniające ochronę informacji poufnych. Przygotowujemy umowy o poufności oraz umowy o zakazie konkurencji indywidualnie dostosowane do potrzeb Klienta, uwzględniające aktualne orzecznictwo w tym zakresie, jak również charakter i specyfikę branży. Kluczowe jest prawidłowe zdefiniowanie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz działalności konkurencyjnej. 

Rekomendujemy rozwiązania mające na celu zapewnienie skuteczności umów zawieranych z pracownikami. Doradzamy, jak oznaczyć i zabezpieczyć tajemnicę przedsiębiorstwa. Do umów o zakazie konkurencji wprowadzamy klauzule dotyczące ich realnego wykonania, dające podstawę do domagania się od byłego pracownika faktycznego przestrzegania zakazu konkurencji. 

Przygotowujemy i wdrażamy procedury dotyczące zapobiegania, identyfikowania i przeciwdziałania konfliktowi interesów. Pokrewieństwo pomiędzy pracownikami, romans na linii przełożony-podwładny, zatrudnienie osób spokrewnionych w konkurencyjnych podmiotach – podpowiadamy, jak radzić sobie z takimi sytuacjami i jakie działania podjąć, aby z jednej strony nie narazić się na zarzut naruszenia prywatności pracownika, a z drugiej chronić interes pracodawcy.

Prowadzimy praktyczne szkolenia i warsztaty w zakresie zakazu konkurencji, konfliktu interesów i ochrony informacji poufnych.

W przypadku wystąpienia naruszeń, pomagamy zminimalizować ich negatywne konsekwencje, wyegzekwować naprawienie szkód oraz doprowadzić do zaprzestania dalszych naruszeń. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych dotyczących roszczeń z tego zakresu. 

Reprezentujemy Klientów w sporach  z osobami naruszającymi zakaz konkurencji lub obowiązek zachowania poufności, pozostającymi w konflikcie interesów lub dopuszczającymi się czynów nieuczciwej konkurencji (w tym polegających na nakłanianiu pracowników do rozwiązania umów z pracodawcą).

Zapewniamy Klientom wsparcie w zakresie PR i komunikacji , zarówno w relacjach wewnętrznych, jak zewnętrznych, w przypadku wystąpienia naruszeń dotyczących nieuczciwej konkurencji, zakazu konkurencji czy konfliktu interesów (np. wyciek informacji poufnych, przejęcie grupy pracowników przez konkurencję itp.). Prowadzimy praktykę zarządzania kryzysowego , w ramach której oferujemy pełną obsługę tego typu procesów.