Mobbing i dyskryminacja, nierówne traktowanie oraz ochrona dóbr osobistych

Kompleksowo wspieramy Klientów w sprawach dotyczących mobbingu i dyskryminacji. Oferujemy programy mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie tego rodzaju niepożądanym zjawiskom, zmierzające do ograniczenia potencjalnej odpowiedzialności pracodawcy. 

Ze względu na potencjalne wysokie koszty i ryzyka dla naszych Klientów, wynikające z tego rodzaju zarzutów, szczególny nacisk kładziemy na prewencję i właściwe zrozumienie istoty sprawy, zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracowników (w tym kadry kierowniczej). Opracowujemy i monitorujemy proces wdrażania polityk antydyskryminacyjnych i antymobbingowych. Regularnie szkolimy pracowników w tym zakresie. 

Prowadzimy postępowania wyjaśniające, w szczególności przy wsparciu naszego działu compliance . Doradzamy, jak skutecznie zakończyć takie postępowanie oraz jakie działania wdrożyć, aby chronić interes Klienta. Uczestniczyliśmy w dziesiątkach tego rodzaju procesów, w tym w kilku „medialnych” sprawach.

Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych dotyczących mobbingu i dyskryminacji. Skutecznie realizujemy strategie procesowe wypracowywane z uwzględnieniem wcześniej podejmowanych działań prewencyjnych i wyjaśniających.  

Zapewniamy Klientom wsparcie w zakresie PR i komunikacji , zarówno w relacjach wewnętrznych, jak zewnętrznych, w przypadku wystąpienia mobbingu, dyskryminacji lub innych niepożądanych zachowań. Prowadzimy praktykę zarządzania kryzysowego , w ramach której oferujemy pełną obsługę tego typu procesów.

Pracownicy często niewłaściwie oceniają swoje relacje z przełożonymi i pracodawcami jako mobbing lub dyskryminację. Niejednokrotnie podnoszą takie zarzuty instrumentalnie, np. przy okazji rozwiązania umowy o pracę. Doradzamy, jak radzić sobie z takimi zarzutami i jakie działania podjąć wobec pracowników (do rozwiązania umowy o pracę  włącznie).