Zmiana zasad premiowania przedstawicieli farmaceutycznych | PRO HR Pharma

2021.01.21

Zmieniając zasady premiowe przedstawicieli nie wystarczy zmienić regulamin premiowania. Trzeba wręczyć pracownikom wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy, jeśli zmiany są na ich niekorzyść.

Mimo że zaczął się już nowy rok nadal w niektórych firmach farmaceutycznych ogłasza się zmiany dotychczasowych zasad premiowych. Pracodawcy często sądzą, że wystarczy ogłosić te zmiany i po dwóch tygodniach wejdą one w życie. Tymczasem warunki wynagradzania za pracę, a zatem również premiowania ustala się w regulaminie wynagradzania (jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 50 pracowników nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy), a zmiana regulaminu podlega sztywnym regułom. Reguły te dotyczą także regulaminu premiowania, który mimo swej nazwy ustala zasady wynagradzania pracowników, a zatem jest w istocie regulaminem wynagradzania. 

Jeśli zmiana jest na korzyść pracowników, to wchodzi ona w życie wobec każdego pracownika po 2 tygodniach od jej ogłoszenia w sposób przyjęty u danego pracodawcy i nie wymaga żadnych dodatkowych czynności po stronie pracodawcy. Jeśli zmiana jest dla pracownika niekorzystna, to nie wystarczy jej ogłoszenie. W takiej sytuacji pracownikom dotkniętym zmianą należy wręczyć wypowiedzenia zmieniające warunki ich pracy i płacy. 

Powoduje to dwa skutki. Po pierwsze, zmiana wejdzie w życie dużo później, bo po upływie okresów wypowiedzenia, które będą różne u różnych pracowników, więc trzeba dobrze zaplanować wręczanie dokumentów. Po drugie, gdy zmiana obejmie liczbę pracowników wskazaną w ustawie o tzw. zwolnieniach grupowych, pracodawca musi przeprowadzić procedurę zwolnienia grupowego, mimo że jego celem nie jest zwalnianie pracowników. 

Wypowiedzenia warunków pracy i płacy w razie zmiany regulaminu mogą być wręczone wszystkim pracownikom objętym zmianą premiową. W takim przypadku nikt nie jest bowiem chroniony przed wypowiedzeniem zmieniającym. 

Oczywiście pracodawca zawsze może podjąć decyzję o wprowadzeniu zmiany w drodze porozumień zmieniających warunki zatrudnienia. Może się jednak okazać, że będą pracownicy, którzy nie wyrażą zgody na ich zawarcie. Wówczas jedynym sposobem na wdrożenie tych zmian będzie wręczenie wypowiedzeń zmieniających. Jeśli pracodawca tego nie zrobi, pracownicy mogą skutecznie dochodzić wypłaty premii na dotychczasowych zasadach.

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora farmaceutycznego - PRO HR Pharma.