Na co uważać określając miejsce pracy | PRO HR Pharma

2021.04.30

Szeroko określone miejsce pracy jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy pracownik rzeczywiście wykonuje pracę na danym terytorium, wypełniając swoje codzienne obowiązki pracownicze. 

Wiele firm farmaceutycznych wdraża obecnie zmiany reorganizacyjne, skutkujące np. wycofaniem się przez pracodawcę z danego terenu lub połączeniem terytoriów. W tym kontekście powstaje pytanie, jak prawidłowo określić miejsce pracy pracowników mobilnych w sektorze farmaceutycznym. 

Niektóre firmy próbują unikać ciągłych zmian miejsca pracy wynikającego z umowy o pracę (wskutek często zmienianego podziału terytorium działalności pracodawcy). W tym celu określają niekiedy miejsce pracy bardzo szeroko, nawet jako całą Polskę. 
Jest to jednak ryzykowne i uzasadnione w nielicznych przypadkach. Można tak zrobić, gdy dotyczy to pracowników zatrudnionych np. na stanowiskach dyrektorów sprzedaży. 

Miejsce pracy musi być bowiem powiązane z rodzajem pracy i odzwierciedlać to, gdzie praca jest faktycznie wykonywana. Nieprawidłowe, zbyt szerokie, określenie miejsca pracy skutkuje ryzykiem naruszenia norm odpoczynku. W szczególności zaś, jeżeli terytorium, na którym pracuje pracownik jest zbyt duże, może on nie mieć realnej możliwości wykonania powierzonych mu zadań (np. zrealizowania określonej liczby wizyt w określonych miejscach) w ramach norm czasu pracy, z zachowaniem norm odpoczynku dobowego i tygodniowego. W takim przypadku, pracownik może notorycznie pracować w godzinach nadliczbowych (bez względu na system czasu pracy, w jakim jest zatrudniony). Jest to szczególnie ryzykowne dla osób działających w imieniu pracodawcy, gdy dojdzie do wypadku w pracy, zwłaszcza śmiertelnego lub zbiorowego. W takim przypadku nie da się również wykluczyć podnoszenia przez pracowników zarzutu organizacji pracy uciążliwej.

Zdarza się również, że określone w umowie miejsce pracy nie pokrywa się z faktycznym miejscem jej świadczenia. Przykładowo, jest określone jako kilka województw, podczas gdy w rzeczywistości pracownik pracuje regularnie tylko na terytorium 1-2 województw, a na ternie pozostałych sporadycznie. W takim przypadku, nie można wykluczyć zarzutu, że miejsce pracy jest określone zbyt szeroko, przez co pracownik jest uprawniony do świadczeń z tytułu podróży służbowych.

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora farmaceutycznego - PRO HR Pharma.