Zakrywanie ust i nosa - nowe regulacje | PRO HR Koronawirus

2020.04.15

Od 16 kwietnia 2020 roku wprowadza się nowe zasady zakrywania ust i nosa w związku z COVID-19. Możemy w tym celu używać odzieży lub jej części, maski albo maseczki. Stosowanie wyłącznie przyłbicy nie będzie wystarczające (z wyjątkami). I tak, obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje:

 1. w środkach publicznego transportu zbiorowego; ten obowiązek nie obejmuje kierowcy jeżeli jest on oddzielony od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność z potencjalną osobą zakażoną (np. zabudowa z plexi, strefa zamknięta dla ruchu, zablokowane przednie wejście); powyższy wyjątek dotyczy także kierowców pojazdów samochodowych wykonujących zarobkowy przewóz osób, o ile zostało zapewnione to oddzielenie od pasażerów;
   
 2. w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie; jeżeli podróżujemy wyłącznie z takimi osobami, podróżujemy sami albo wyłącznie z dzieckiem do ukończenia 4. roku życia, to zakrywanie ust i nosa nie obowiązuje nas i tych osób;
   
 3. w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
 • na drogach i placach
   
 • w zakładach pracy – w części dostępnej dla nieograniczonego kręgu osób;
  Pracownicy wykonujący w zakładach pracy czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe nie muszą zakrywać ust i nosa. Taki obowiązek mają jeżeli:
  - obsługują bezpośrednio interesantów lub klientów;
  - nie wykonują czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych przebywając w części dostępnej dla nieograniczonego kręgu osób (np. czekając na autobus w recepcji).

  Z kolei osoby nie wykonujące czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych np. klienci czy interesanci przebywający w części ogólnodostępnej są zobowiązani zakrywać usta i nos.
   
 • w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny; również w tym przypadku obowiązek dotyczy miejsc ogólnodostępnych, osób wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów oraz innych osób znajdujących się w tych budynkach, które nie wykonują czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych np. klientów czy interesantów;
   
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach) - również w tym przypadku obowiązek dotyczy miejsc ogólnodostępnych, osób wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów oraz innych osób znajdujących się w tych miejscach, które nie wykonują czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych np. klientów czy interesantów;

  Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną. Należy to rozumieć w ten sposób, że wówczas przyłbica jest dodatkowym, poza przesłoną ochronną zabezpieczeniem dla tych osób.
   
 • na terenie nieruchomości wspólnych tj. na gruncie oraz w części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie obejmuje też:

 • dziecka do ukończenia 4. roku życia;
 • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, nie-pełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.