Tarcza antykryzysowa 3.0 – ustawa czeka na podpis Prezydenta | PRO HR Koronawirus

2020.05.08

Ustawa przewidująca wsparcie dla przedsiębiorców w związku z COVID-19 czeka na podpis Prezydenta. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany z tej ustawy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 

 

 • Od 25 maja 2020 r. dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał ubezpieczonemu zwolnionemu z wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki wyłącznie nad dzieckiem niepełnosprawnym lub niepełnosprawną osoba dorosłą w razie zamknięcia analogicznych jak obecnie placówek – maksymalnie przez 14 dni. 
 • Możliwość otrzymania zasiłku nawet w razie otwarcia tych placówek w czasie trwania pandemii COVID-19 – maksymalnie przez 14 dni – okres ten wlicza się do okresu wskazanego w pkt. 1 powyżej.
 • Od 25 maja 2020 r. zasiłek opiekuńczy nie będzie już przysługiwał opiekunom dzieci pełnosprawnych. 
 

Potrącenia z wynagrodzenia

 

 • Jeżeli na skutek działań związanych z zapobieganiem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika stracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń, o których mowa w art. 87¹ kp, zwiększają się o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu. 
 • Członek rodziny to: małżonek albo rodzic wspólnego dziecka, dziecko do ukończenia 25 roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25 lat i legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. 

Świadczenie postojowe
 

 • Ze świadczenia postojowego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy rozpoczęli jej prowadzenie przed 1 kwietnia 2020 r. – dotychczas obowiązywał wymóg prowadzenia działalności przed 1 marca 2020 r. 

Mikropożyczka
 

 • Analogicznie z mikropożyczki będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020 r.  – dotychczas obowiązywał wymóg prowadzenia działalności przed 1 marca 2020 r.

Zwolnienie ze składek ZUS
 

 • Rozszerzono krąg przedsiębiorców uprawnionych do zwolnienia z opłacania składek ZUS za kwiecień – maj 2020 r. 
 • Zwolnienie będą mogli otrzymać również przedsiębiorcy, którzy:
 1. opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne oraz spełnili następujące warunki:
  - prowadzili działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.; 
  - przychód z działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 15 681 zł, a dochód z działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.
 2. korzystają z tzw. „ulgi na start” (tj. rozpoczęli działalność po raz pierwszy albo podejmują ją po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej zawieszenia lub zakończenia i przez okres 6 miesięcy od podjęcia działalności nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym) oraz spełnili następujące warunki: 
  - rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.;
  - przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie nie będzie wyższy niż 15 681 zł;
  - jeżeli przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie będzie wyższy niż 15 681 zł, możliwość skorzystania z pomocy uzależniona będzie od uzyskanego dochodu w lutym 2020 r., który nie może być wyższy niż 7000 zł.

Dofinansowanie również na niepełnosprawnego pracownika
 

 • Pracodawcy będą mogli uzyskać dofinansowanie części wynagrodzeń, a także należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne z FP przyznawanego od Starosty, również dla pracowników niepełnosprawnych – w części niepodlegającej dofinansowaniu na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nie będzie w tym przypadku obowiązywało obostrzenie dotyczące tego, że przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Zmiany w zakresie danych zgłaszanych do ubezpieczeń społecznych

 

 • W zgłoszeniu do ubezpieczeń pracodawca będzie dodatkowo wskazywał zawód wykonywany przez pracownika.

Cudzoziemcy

 

 • Cudzoziemiec może wykonywać pracę na zmienionych warunkach bez konieczności zmiany posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, uzyskania nowego zezwolenia na pracę (w tym sezonową) lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. 
 • Wydłużono termin ważności kart pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu i kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, który upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 -  do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni bez obowiązku wymiany tych dokumentów. 
 • Wprowadzono możliwość podejmowania pracy sezonowej bez konieczności uzyskania zezwolenia, w przypadku gdy cudzoziemiec posiadał zezwolenie na pracę ważne po dniu 13 marca 2020 roku lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń, w którym przynajmniej jeden dzień okresu pracy określonego w tym oświadczeniu przypada po dniu 13 marca 2020 roku 

Postępowania procesowe – przywrócenie terminów

 

 • Terminy zaczną biec po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy antykryzysowej 3.0.

Postępowania procesowe – nowe zasady prowadzenia rozpraw

 

 • Możliwe będzie prowadzenie rozpraw w formie wideokonferencji.
 • „Tradycyjna” rozprawa będzie mogła zostać przeprowadzona, jeżeli nie wywoła to nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w niej uczestniczących (choć nie wiadomo jak sądy miałyby to oceniać).
 • Jeśli przeprowadzono wszystkie dowody to sąd będzie mógł zamknąć rozprawę i wydać wyrok na posiedzeniu niejawnym, ale najpierw będzie musiał odebrać na piśmie stanowiska stron.

[Aktualizacja alertu dotyczącego Najważniejszych kwestii z projektu ustawy Tarcza 2.0]