Stan epidemii w Polsce | PRO HR Koronawirus

2020.03.20

Dzisiaj (20 marca) został ogłoszony stan epidemii.

Aktualizacja: pojawiało się właśnie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Rozporządzenie powiela szereg przepisów obowiązujących w okresie stanu zagrożenia epidemicznego. Ale jest również wiele nowych regulacji. Oto najważniejsze z nich z punktu widzenia prawa HR:

 • utrzymano obowiązkową kwarantannę w związku z przekroczeniem granic państwa przez okres 14 dni;
 • rozszerzono obowiązek przekazywania przez Straż Graniczną informacji pobytowych w związku z odbywaną kwarantanną;
 • pracownik odbywający kwarantannę jest zobowiązany poinformować pracodawcę o jej odbywaniu, również przez meila lub telefonicznie; ten obowiązek obejmuje nie tylko pracowników wykonujących pracę, ale również pracowników przebywających np. na urlopach czy innych usprawiedliwionych nieobecnościach;
 • nadal Straż Graniczna nie będzie wydawała osobom przekraczającym granicę żadnych zaświadczeń o jej przekroczeniu celem wykazania przez pracowników faktu przekroczenia granicy i objęcia kwarantanną;
 • za okres kwarantanny pracownik otrzyma wynagrodzenie (zasiłek) chorobowy na podstawie art. 92 kp dopiero po odbyciu kwarantanny i złożeniu pisemnego oświadczenia potwierdzającego odbycie kwarantanny (termin 3 dni po zakończeniu kwarantanny); bez oświadczenia nie ma wypłaty; oświadczenie można wysłać np. meilem; w szczególnych przypadkach może to oznaczać znaczne opóźnienie w wypłacie tych świadczeń dla pracowników; nie oznacza to naszym zdaniem, że na takiej kwarantannie nie można pracować jeśli jest to możliwe w ramach pracy zdalnej (wtedy przysługuje normalne wynagrodzenie);
 • w przypadku pracodawców zatrudniających mniej niż 21 pracowników, płatnik przekazuje to oświadczenie do ZUS w terminie 7 dni w celu realizacji wypłaty przez ZUS;
 • treść oświadczenia określa rozporządzenie;
 • pracodawca ma prawo wystąpić do Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o weryfikację danych zawartych w oświadczeniu, wymaga to jednak uzasadnienia.

Co to oznacza dla pracodawców?

 • konieczność przygotowania oświadczeń dla pracowników i ich udostępnienie w celu usprawnienia procesu;
 • komunikację do pracowników wskazującą na zasady wypłaty świadczeń za okres kwarantanny i możliwość opóźnień w ich wypłacie;
 • w przypadku zlecenia pracy zdalnej, brak podstaw do wypłaty wynagrodzenia (zasiłku) chorobowego (oświadczenie jest wówczas niezasadne).

Ponadto:

 • przywrócono możliwość prowadzenia obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
 • podmioty, które do tej pory miały zakaz prowadzenia działalności w centrach handlowych polegających m.in. na sprzedaży detalicznej otrzymują całkowity zakaz prowadzenia działalności (a więc także, gdy pracownicy wykonywali wewnętrzne obowiązki pracownicze w tych punktach);
 • dozwolono prowadzenie handlu detalicznego w centrach handlowych o powierzchni większej niż 2000 m2 dla najemców, których przeważająca działalność polega na sprzedaży:
  1. żywności,
  2. produktów kosmetycznych innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania,
  3. artykułów toaletowych,
  4. środków czystości,
  5. produktów leczniczych, w tym w aptekach lub punktach aptecznych,
  6. wyrobów medycznych,
  7. środków spożywczych specjalnego przeznaczenia,
  8. gazet,
  9. artykułów budowlanych lub remontowych,
  10. artykułów dla zwierząt domowych lub
  11. paliw.
 • wprowadzono zakaz prowadzenia działalności usługowej najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem najemców, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług: medycznych, bankowych, ubezpieczeniowych, pocztowych, pralniczych lub gastronomicznych polegających jedynie na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności;
 • bez względu na przedmiot działalności ustanowiono czasowe ograniczenie prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych.

Warto sprawdzić jakie jeszcze uprawnienia przysługują rządowi w związku z ogłoszeniem stanu epidemii. Granice działania Rządu określa Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Rząd może wprowadzić nowe obostrzenia w zakresie poruszania się czy prowadzenia określonej działalności.

Rozporządzenia mogą wprowadzać:

 • czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się;
 • czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych (obecnie realizowany w odniesieniu do Allegro i OLX);
 • czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy (obecnie realizowany w odniesieniu do określonych centrów handlowych);
 • zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności (obecnie realizowany);
 • nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych.

Ponadto Rząd może ustanowić (różnice są czasami drobne, ale istotne):

 • czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;
 • czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
 • obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
 • obowiązek poddania się kwarantannie;
 • miejsce kwarantanny;
 • zakaz opuszczania miejsca kwarantanny;
 • czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;
 • nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;
 • nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
 • zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
 • nakaz określonego sposobu przemieszczania się.

Mają zostać zwiększone również kary za naruszanie warunków kwarantanny z 5000 do 30000 PLN. Szkoły zostaną zamknięte do Wielkanocy.