Ograniczenie cudzoziemcom wjazdu do Polski | PRO HR Koronawirus

2020.03.16

[Stan na dzień 16 marca 2020 r., godz. 16:00]

W niedzielę 15 marca br. weszło w życie rozporządzenie MSWiA ograniczające cudzoziemcom wjazd do Polski (Rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych). Wstrzymane zostały międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. Obowiązuje zakaz wjazdu cudzoziemców. 

Polacy, znajdujący się obecnie poza granicami RP, mogą wrócić do kraju. Warunkiem wjazdu dla wszystkich będzie jednak poddanie się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. 
 
Powrót do Polski w praktyce może nastąpić drogowym przejściem granicznym z Niemcami (lotnisko w Berlinie funkcjonuje bez większych zakłóceń), morskim (porty pasażerskie w Gdyni i Świnoujściu) oraz czarterem PLL LOT („Lot do domu”). 

Wyjątki w zakresie zakazu wjazdu cudzoziemców dotyczą:

  • Cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
  • Cudzoziemców posiadający Kartę Polaka
  • Cudzoziemców posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Cudzoziemców posiadających prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W chwili przekraczania granicy należy posiadać komplet dokumentów potwierdzających prawo do wjazdu do Polski.

Całkowity zakaz wjazdu obejmuje cudzoziemców posiadających wizę Schengen („typ C”) oraz cudzoziemców poruszających się w ruchu bezwizowym i przybywających do Polski w celach turystycznych. 

Obywatelom UE, poza przypadkiem w punkcie 1, odradzamy na chwilę obecną wjazd do Polski. Straż Graniczna nie ma wypracowanego jednolitego stanowiska w tej sprawie i próba wjazdu może zakończyć się odmową, aczkolwiek z uzyskanych informacji wynika, że granice z Niemcami przekraczają wszyscy obywatele UE.

Straż Graniczna na lotnisku Chopina zezwala na wjazd do Polski obywatelom UE w następujących przypadkach:

  • Uprzednio zarejestrowali swój pobyt w Polsce na okres powyżej 3 miesięcy
  • Posiadają w Polsce prawo stałego pobytu
  • Są małżonkami lub dziećmi obywatela RP

Zakazy dotyczą wjazdu do Polski. Nie ma natomiast zakazu opuszczania Polski. Wszyscy bez wyjątku mogą opuścić Polskę, z tym że od niedzieli funkcjonują jedynie wybrane przejścia graniczne. Możliwość wyjazdu z RP nie oznacza też automatycznej możliwości wjazdu do kraju trzeciego.

 

Kontakt
r.pr. dr Michał Kacprzyk
tel.: +48 22 380  42 71, email: michal.kacprzyk@raczkowski.eu