Ograniczanie w poruszaniu się | PRO HR Koronawirus

2020.03.24

Kolejne obostrzenia związane z koronawirusem obejmują tym razem przemieszczanie się.

Tak w okresie od dnia 25 marca do dnia 11 kwietnia 2020 r. obowiązuje zakaz przemieszczania się, z wyjątkiem przemieszczania się w celu:

  • wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych – można zatem jechać do pracy i wrócić z pracy, a także przemieszczać się w związku z wykonywaniem pracy np. jako przedstawiciele handlowi czy osoby wykonujące podróże służbowe;
  • pozarolniczej działalności gospodarczej – j.w.;
  • prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym;
  • zakupu towarów i usług związanych z wykonywaniem powyższej pracy;
  • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej oraz zakupu towarów i usług;
  • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom koronawirusa, w tym w ramach wolontariatu;
  • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Określono też sposób poruszania się. W przypadku, gdy przemieszczanie się następuje:

  • pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie;
  • środkami publicznego transportu zbiorowego - środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących; to ograniczenie nie dotyczy transportu organizowanego przez pracodawców dla swoich pracowników (np. autobusy dowożące do zakładu pracy, z których mogą korzystać jedynie pracownicy).

Rozporządzenie nie określa natomiast sposób poruszania się środkami prywatnymi (np. prywatnym samochodem). W takim przypadku liczbę osób określa rodzaj pojazdu, z tym, że ten pojazd może być wykorzystywany wyłącznie do jednego z dozwolonych celów.