Mierzenie temperatury pracownikom | PRO HR Koronawirus

2020.05.20

Przez ostatnie tygodnie większość z nas świadczyła pracę w trybie zdalnym, co miało ograniczyć rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2. W związku z odmrażaniem gospodarki coraz więcej pracowników powraca do wykonywania pracy w normalnym trybie. Stawia to przed pracodawcami wyzwania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Spośród rozwiązań, które w praktyce mogliby stosować pracodawcy, stosunkowo proste do wprowadzenia jest mierzenie temperatury osób wchodzących do biura, zarówno pracowników, jak i gości.

Jeżeli pracodawca:

  • nie będzie przetwarzał danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany (przykładowo nie będzie korzystał ze stacji do pomiaru temperatury pracowników, które automatycznie będą zapisywały w bazie danych informacje o dokonanym pomiarze, np. w połączeniu ze zrzutem ekranu z przeprowadzanego badania),
  • nie będzie dokonywał przetwarzania w „tradycyjnej” formie papierowej w celu zamieszczenia w zbiorze danych (np. raportach o przeprowadzeniu badania wypełnianych przez pracowników), 
  • to do takiego przetwarzania nie będą miały zastosowania przepisy RODO, w tym ograniczenia dotyczące podstaw prawnych przetwarzania.
Stanowisko Prezesa UODO i GIS w kwestii mierzenia temperatury pracownikom


W kwestii dopuszczalności stosowania pomiarów temperatury stanowisko zajął m.in. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W stanowisku Prezesa UODO z 5 maja 2020 r. wskazano, iż pracodawcy mogą wprawdzie mierzyć temperaturę pracowników, ale dopiero po spełnieniu określonych warunków. 

Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia wojewódzki inspektor sanitarny powinien wydać adresowaną do pracodawcy decyzję nakładającą obowiązek podjęcia czynności polegających na pomiarze temperatury pracowników oraz potencjalnie innych osób wchodzących na teren zakładu pracy.

Pomiar temperatury przez pracodawcę będzie wówczas dopuszczalny, ale nie jako realizacja własnych działań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy (art. 207 Kodeksu pracy), tylko wykonanie decyzji właściwego organu inspekcji sanitarnej.

Niedostosowanie do sytuacji epidemii COVID-19 stanowiska organów państwowych


Stanowisko to pozbawia pracodawców możliwości łatwego wprowadzenia rozwiązań znacznie podnoszących bezpieczeństwo swoich pracowników przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2. 

Formalnie istnieje możliwość wystąpienia do organów inspekcji sanitarnej z wnioskiem o wydanie decyzji nakładającej obowiązek dokonywania pomiarów temperatury. Decyzje takie mogą być wydawane nawet ustnie, a następnie potwierdzane na piśmie i podlegające natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ogłoszenia lub doręczenia.

Jednak nie ma gwarancji, że zostaną w ogóle wydane, ani że będą wydane niezwłocznie tak, żeby rzeczywiście zapewnić sprawdzanie temperatury pracowników zanim spędzą ze sobą kilka dni w zamkniętych pomieszczeniach biurowych. 

Wówczas sprawdzanie czy nie mają objawów COVID-19 przestanie mieć praktyczne znaczenie. Z dużym prawdopodobieństwem nosiciele wirusa zdążą zarazić pozostałych pracowników, czego pracodawcy chcą za wszelką cenę uniknąć.

Takie stanowisko organów państwowych wydaje się nadmiernie formalistyczne i nieadekwatne do obecnej sytuacji.

Mierzenie temperatury pracownikom wg Kodeksu pracy


Kwestii badania temperatury pracowników nie sprzeciwiają się przepisy prawa. Art. 207 Kodeksu pracy nakłada przecież na pracodawcę odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a art. 211 ust. 7 Kodeksu pracy nakazuje pracownikom współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przy prawidłowym zorganizowaniu całego procesu również przepisy dot. ochrony danych osobowych nie sprzeciwiają się badaniu temperatury pracowników. Na podstawie art. 221b §1 Kodeksu pracy pracownicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych. 

Co może zrobić pracodawca w związku z badaniem temperatury pracowników?


Badanie temperatury pracowników i gości wchodzących na teren zakładu pracy jest instrumentem pomocnym przy ograniczaniu zasięgu pandemii COVID-19. Jego wprowadzenie wymaga jednak określonych działań ze strony pracodawcy. 

Badanie temperatury należy włączyć w ogólną procedurę przeciwdziałania skutkom pandemii. Ważne jest:

  • ustalenie sposobu najszybszego kontaktu z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną;
  • zapewnienie skutecznych środków ochrony indywidualnej dla osób, które mogły mieć kontakt z pracownikiem lub gościem, u którego stwierdzona została podwyższona temperatura;
  • opracowanie szczegółowych scenariuszy postępowania na wypadek wykrycia gorączki u pracowników lub gości, tak by postępowanie pracodawcy było prawidłowe, nie tylko z punktu widzenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także we właściwy sposób zabezpieczało zasady ochrony danych osobowych.