Kolejne wsparcie dla pracodawców w Tarczy 4.0 | PRO HR Koronawirus

2020.06.05

Nowe rozwiązania dla pracodawców w projekcie Tarcza 4.0.

W projekcie ustawy tworzącej Tarczę 4.0 (ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw), który właśnie przyjął Sejm, ujęto szereg nowych rozwiązań mających na celu pomóc przedsiębiorcom. Teraz projektem ustawy zajmie się Senat.

Najważniejsze z nich dla pracodawców obejmują:

Rozszerzone dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników
 

 • Pracodawcy u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych (15 albo 25%) w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą uzyskać dofinansowania także na wynagrodzenia (oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy) pracowników nieobjętych:
 1. przestojem, o którym mowa w art. 81 kodeksu pracy oraz
 2. przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19, oraz
 3. obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19
 • Wysokość dofinansowania wynosi połowę wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300% tego przeciętnego wynagrodzenia.
 • Do tych świadczeń stosuje się zasady obowiązujące przy przestoju ekonomicznym i obniżeniu wymiaru czasu pracy.

Dopłaty do oprocentowania kredytów
 

 • O taką dopłatę może ubiegać się przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki:
 1. na dzień 31 grudnia 2019 roku nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
 2. wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą  lub zawiesił wykonywanie tej działalności po dniu 1 lutego 2020 roku w związku z COVID-19;
 3. nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy;
 4. utracił płynność finansową lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z COVID-19.
 • Dopłaty można uzyskać do kredytów udzielonych na podstawie umów kredytu zawartych od dnia wejścia w życie ustawy, a także przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli umowy kredytu te zostaną dostosowane do warunków określonych w ustawie. Dopłaty mają być przyznawane do kredytów udzielonych jedynie w złotych polskich. W przypadku nowo zaciąganych kredytów dopłata będzie przyznawana w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej banku.
  Dopłaty mają przysługiwać za maksymalnie 12 miesięcy. Maksymalna wysokość dopłaty wynosi 2 punkty procentowe (w zależności od wielkości przedsiębiorcy).
 • Dopłaty stanowią pomoc publiczną i ich maksymalna wysokość, łącznie z innymi formami pomocy  nie może przekroczyć od 100 tys. do 800 tys. EUR (w zależności od przedsiębiorstwa).
 • Akcja ma trwać do 31 grudnia 2020 roku. Mają w niej uczestniczyć banki, które zawrą umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
 • Dopłaty nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych

Przestój ekonomiczny i obniżenie wymiaru również dla innych przypadków pogorszenia sytuacji pracodawcy
 

 • Pracodawca, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie wystąpienia COVID-19 (to nie jest spadek obrotów gospodarczych o 15 czy 25%) i w związku z tym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, może:
 1. obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu; wynagrodzenie nie może być jednak niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem;
 2. objąć pracownika przestojem ekonomicznym, z zastrzeżeniem, że pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 • Przez istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń rozumie się zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 roku do dnia obniżenia wymiaru czasu pracy czy przestoju ekonomicznego, nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy); za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych.
 • Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym może być stosowane przez maksymalnie 6 miesięcy.
 • Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu ze stroną społeczną.
 • Zastosowanie powyższych rozwiązań nie wyklucza możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w art. 15g, jeżeli spełnione są przesłanki, o których mowa w tym przepisie (czyli spadek obrotów gospodarczych o 15 albo 25%).

Udzielenie urlopów zaległych
 

 • Ustawa przewiduje możliwość udzielenia we wskazanym przez siebie terminie, bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu. Takie uprawnienie ma przysługiwać w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Niższe odprawy z tytułu rozwiązania umów o pracę
 

 • W przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o których mowa w ustawie wysokość ustawowej odprawy wypłacanej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę nie może przekroczyć 26 tys. PLN (dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę). Dotyczy to również wypowiedzenia albo rozwiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło i ustania odpłatnego pełnienia funkcji.

Zmiany dot. funduszu świadczeń socjalnych
 

 • W przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o których mowa w ustawie pracodawca może zawiesić obowiązki:
 1. tworzenia lub funkcjonowania funduszu świadczeń socjalnych,
 2. dokonywania odpisu podstawowego,
 3. wypłaty świadczeń urlopowych.
 • Jeżeli u pracodawcy działają związki zawodowe wymaga to porozumienia z nimi.
 • Bez porozumienia ze związkami nie stosuje się natomiast postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą wysokość odpisu na fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym niż określa ustawa. W takim przypadku stosuje się ustawową wysokość odpisu na fundusz socjalny.

Prawo wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji
 

Strony umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu:

 1. stosunku pracy,
 2. umowy agencyjnej,
 3. umowy zlecenia,
 4. innej umowy o świadczenie usług,
 5. umowy o dzieło
  na rzecz których ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, mogą ją wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni.

Inne formy prowadzenia kontroli
 

 • Za zgodą przedsiębiorcy czynności kontrolne (np. PIP czy ZUS) mogą być prowadzone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub środków komunikacji elektronicznej jeżeli może to usprawnić przeprowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter działalności.

Doprecyzowanie pracy zdalnej
 

 • Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy.
 • Środki pracy i materiały do pracy potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej ma zapewniać pracodawca.
 • Pracownik może używać innych środków pracy pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
 • Na polecenie pracodawcy, pracownik ma mieć obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności obejmującą m.in. datę oraz czas ich wykonania.
 • Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Dłuższy zasiłek z powodu zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół
 

 • Zasiłek ma przysługiwać do 28 czerwca 2020 roku, również w przypadku otwarcia tych placówek.

Spadek obrotów przy przestoju ekonomicznym i obniżeniu wymiaru
 

 • Spadek obrotów będzie można liczyć w okresie po dniu 31 grudnia 2019 roku, a nie jak do tej pory – po dniu 1 stycznia 2020 roku.