Dodatek solidarnościowy | PRO HR Koronawirus

2020.06.05

W dniu 4 czerwca 2020 roku Sejm przyjął ustawę o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Ustawa czeka na podpis Prezydenta.

 1. Dodatek solidarnościowy będzie świadczeniem przyznawanym i wypłacanym przez ZUS. 
 2. O świadczenie będzie mogła ubiegać się osoba:
  a) która podlegała ubezpieczeniom społecznym w 2020 roku z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni;
  b) z którą po dniu 15 marca 2020 roku pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub
  c) której umowa po dniu 15 marca 2020 roku uległa rozwiązaniu z upływem okresu, na który była zawarta. 
 3. Dodatek nie będzie natomiast przysługiwał osobom podlegającym ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, w tym osobom mającym prawo do emerytury lub renty, a także rolnikom.
 4. O dodatek będzie mógł ubiegać się obywatel RP oraz w zakresie wskazanym w ustawie cudzoziemcy. 
 5. Świadczenie będzie przysługiwało w wysokości 1400 zł za miesiąc kalendarzowy za okres nie dłuższy niż 3 miesiące, od dnia 1 czerwca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
 6. W okresie pobierania dodatku, osobie uprawnionej nie będzie przysługiwało prawo do zasiłku dla bezrobotnych. 
 7. Okres pobierania świadczenia będzie wliczał się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Okresy te nie będą jednak wliczane do:
  a) okresu zatrudnienia od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego;
  b) stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów. 
 8. Ustawa podwyższyła również kwotę zasiłku dla bezrobotnych, który będzie wynosił:
  a) za pierwsze 90 dni – 1200 zł;
  b) za pozostałe – 942,30 zł.