Ważne zmiany dla posiadaczy wiz PBH | PRO HR Alert

2023.07.28

Cudzoziemcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce na podstawie wiz PBH mogą kontynuować prowadzenie tej działalności do czasu uzyskania zezwolenia na pobyt. Koniec „fikcji covidowej” narażał cudzoziemców na brak możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.

Od teraz cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia:

  • na pobyt stały,
  • na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • na pobyt czasowy,
  • na pobyt czasowy w związku małżeństwem zawartym z obywatelem RP,
  • na pobyt w celu wykonywania działalności gospodarczej,

mogą dalej kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej pomimo upływu ważności wizy PBH. Dotąd brak było odpowiednich przepisów.

Zmiana nie dotyczy do osób kontynuujących pracę, np. na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku pracodawca musi zapewnić ważne zezwolenia na pracę począwszy od 1 sierpnia 2023 r.