Więcej formalności przy zatrudnianiu obywatela Ukrainy na podstawie powiadomienia o podjęciu pracy | PRO HR Alert

2022.07.06

Nowelizacja specustawy rozszerza katalog warunków zatrudnienia, które należy spełnić do powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy na podstawie powiadomienia. 

Zgodnie z nowymi zasadami pracodawca musi dotrzymać warunków zatrudnienia, które zadeklarował składając powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi

Ukrainy, tj. wymiar czasu pracy lub liczba godzin oraz wynagrodzenie.

Przy wypełnianiu formularza pracodawca będzie dodatkowo obowiązany do podawania liczby wszystkich osób wykonujących pracę na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych według stanu na 23 lutego 2022 r. oraz na dzień złożenia powiadomienia.

Ustawa wprowadza także ułatwienie dla tych pracodawców, którzy zatrudniając obywatela Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r. do 14. dnia przed dniem wejścia w życie nowelizacji nie złożyli powiadomienia o tym fakcie i w konsekwencji narazili się na zarzut nielegalnego powierzenia wykonywania pracy.

Pracodawcy, którzy nie zrobili tego wcześniej będą mogli złożyć powiadomienie w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji, czyli do 14 lipca 2022 r.

Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest fakt zgłoszenia obywatela Ukrainy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w związku z powierzeniem mu pracy.