Jednoczesne korzystanie z niektórych ulg podatkowych i 50% kosztów uzyskania przychodu wymaga indywidualnego podejścia | PRO HR Alert

2022.11.15

Zwolnienia podatkowe o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT w pkt 152 (dla osób przenoszących miejsce zamieszkania do Polski), w pkt 153 (dla rodziców lub opiekunów prawnych co najmniej czwórki dzieci) i w pkt 154 (dla pracujących seniorów) mają zastosowanie do przychodów ze stosunku pracy, z umów zlecenia, z pozarolniczej działalności gospodarczej i zasiłku macierzyńskiego. Tzw. PIT- 0 dla młodych, o którym mowa w pkt 148 obejmuje dochody z umów o pracę, zlecenia, praktyki absolwenckiej, stażu uczniowskiego oraz zasiłku macierzyńskiego. Wśród tych przychodów nie ma przychodów z tytułu przeniesienia praw majątkowych (w tym praw autorskich) lub korzystania z tych praw. Może to prowadzić do wątpliwości, czy w przypadku w którym np. zleceniobiorca otrzymuje honorarium za przeniesienie praw autorskich, to honorarium może być objęte jednym z ww. zwolnień podatkowych. 
 
Stanowisko w tej sprawie zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który w wydanych interpretacjach indywidualnych stwierdził, że jeżeli umowa zlecenia nie wprowadza rozróżnienia na wynagrodzenie podstawowe za zlecenie oraz honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworów, to wynagrodzenia tego nie należy kwalifikować do źródła przychodów jakim są prawa majątkowe. Natomiast wyodrębnione umownie wynagrodzenie wypłacone twórcom z tytułu praw autorskich, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw, z reguły będzie stanowiło dla tych osób przychody z praw majątkowych, a nie z umowy zlecenia.
 
Powyższe prowadzi do wniosku, że w ocenie organu, do wyodrębnionego przychodu z przeniesienia praw majątkowych nie mają zastosowania ww. zwolnienia podatkowe, jeżeli takie przeniesienie następuje na podstawie umowy zlecenia. Oznacza to, że honorarium autorskie nie powinno być uwzględniane przy obliczaniu przychodów objętych tymi zwolnieniami.
 
Jak dotąd nie odnotowaliśmy wydania podobnej interpretacji w stosunku do osób otrzymujących wyodrębnione honorarium na podstawie umowy o pracę. Pomimo naszych wątpliwości co do prawidłowości powyższej interpretacji, można jednak przypuszczać, że stanowisko organów może być zbliżone.
 
Z ostrożności, można rozważyć, by w przypadku pracowników otrzymujących honorarium autorskie i korzystających z tych zwolnień podatkowych, do przychodów objętych zwolnieniami zaliczać tylko tę część wynagrodzenia, którą pracownicy otrzymują za wykonywanie obowiązków pracowniczych (a nie honorarium autorskie), a 50% koszty autorskie stosować do honorarium autorskiego. Alternatywnie, odstąpić od wyodrębnienia honorarium autorskiego z całkowitego wynagrodzenia pracownika i ww. zwolnienia stosować do całości wynagrodzenia, aż do wyczerpania limitu. Wreszcie, w niektórych przypadkach, można zastosować wyłącznie 50% koszty autorskie (bez ww. ulg) bez szkody dla rocznego dochodu netto pracownika. Z uwagi jednak na różnorodność indywidualnych przypadków, decyzję należy podjąć w oparciu o konkretny stan faktyczny.
 
Przypominamy, że łączna kwota 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw i korzystania z ww. zwolnień podatkowych może wynieść nie więcej niż 120.000 zł rocznie. 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących powyższego zagadnienia prosimy o kontakt.