Polski Ład 2.0. – kolejne zmiany w podatkach pracowniczych | PRO HR Alert

2022.06.15

14 czerwca 2022 r. Prezydent podpisał ustawę zmieniającą przepisy obowiązującego od początku 2022 r. Polskiego Ładu. Wiele zmian ma wejść w życie już od 1 lipca 2022 r. i mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od początku bieżącego roku. Natomiast część zmian ma zacząć obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2023 r.

Najważniejsze zmiany jakie czekają podatników i płatników:

1. Likwidacja ulgi dla klasy średniej od lipca 2022 r. oraz wprowadzenie tzw. podatku hipotetycznego

Ulga dla klasy średniej wprowadzona w ramach Polskiego Ładu od początku roku wzbudzała szereg kontrowersji. Od początku wskazywano na skomplikowany i niezrozumiały mechanizm jej działania oraz nieprzewidywalność związaną z rozliczaniem jej na etapie miesięcznych zaliczek. 

Od 1 lipca 2022 ulga ta zostanie zniesiona i nie będzie już stosowana przy obliczaniu zaliczek na podatek. Jednak, aby zapewnić, że podatnicy nie zapłacą wyższego podatku za rok 2022 wskutek likwidacji tej ulgi, zostanie wprowadzony tzw. podatek hipotetyczny. Pracownicy oraz przedsiębiorcy rozliczający się zgodnie ze skalą podatkową osiągający przychody w wysokości od 68.412 zł do 133.692 zł rocznie, których podatek należny za 2022 r. (obliczony zgodnie z nowymi przepisami) będzie wyższy od podatku hipotetycznego (obliczonego zgodnie z przepisami oryginalnego Polskiego Ładu), właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwróci podatnikowi kwotę różnicy.

Podatek hipotetyczny będzie miał zastosowanie tylko do rozliczenia dochodów za 2022 r.

2. Obniżenie stawki podatku w pierwszym progu skali podatkowej z 17% do 12%.

Podatek zostanie obniżony w celu zrównoważenia negatywnych dla podatników skutków uchylenia przepisów dot. ulgi dla klasy średniej. Obniżona stawka podatku będzie stosowana przy poborze zaliczek od lipca 2022 r., ale w rozliczeniu rocznym będzie miała zastosowanie do dochodów opodatkowanych według skali podatkowej osiągniętych przez podatnika w całym 2022 r.

3.    Uchylenie przepisów dotyczących przedłużenia terminów poboru i przekazywania zaliczek na podatek dochodowy

Wprowadzone Rozporządzeniem z dnia 8 stycznia 2022 r., a następnie przeniesione na grunt ustawy, przepisy dot. przedłużenia terminów poboru i przekazywania zaliczek na podatek dochodowy zostaną uchylone. Od 1 lipca 2022 r. płatnicy nie będą już zobowiązani do obliczania zaliczek wg przepisów z 2021 r. i 2022 r. i ich porównywania ze sobą.

4.    Nowe zasady stosowania kwoty zmniejszającej podatek:

W wyniku obniżenia stawki podatku do 12%, zmniejszeniu do 3.600 zł rocznie ulegnie kwota zmniejszająca podatek (obecnie wynosi ona 5.100 zł). W rezultacie, miesięczne odliczenie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek stosowane przez płatników ulegnie odpowiedniemu obniżeniu.

Zmiana ta wejdzie w życie od 1 lipca 2022 r.

5.    Objęcie ulgami podatkowymi zasiłków macierzyńskich

Po wejściu w życie nowelizacji, ulgą dla pracujących emerytów, ulgą dla rodzin 4+, ulgą dla przenoszących miejsce zamieszkania do Polski oraz ulgi dla osób poniżej 26 r.ż. zostaną objęte również zasiłki macierzyńskie. Zmiana ta będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych w całym roku podatkowym.

6.    Przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia z samotnie wychowywanym dzieckiem 

Przywrócona zostanie możliwość rozliczania podatku z samotnie wychowywanym dzieckiem na zasadach obowiązujących do końca 2021 r. Mimo początkowych założeń, taki sposób rozliczenia podatku dochodowego będzie dotyczył wszystkich samotnie wychowywanych dzieci. 

Przepisy dotyczące wspólnego rozliczenia z dzieckiem wejdą w życie 1 lipca 2022 r. jednak będą miały zastosowanie do wszystkich dochodów opodatkowanych według skali podatkowej osiągniętych przez podatnika od 1 stycznia 2022 r.

7.    Możliwość odliczenia części składki na ubezpieczenie zdrowotne przez niektórych podatników prowadzących działalność gospodarczą

Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej będą mogli, w ograniczonym zakresie, odliczyć część składki na ubezpieczenie zdrowotne lub zaliczyć tę składkę do kosztów uzyskania przychodu.

8.    Nowe zasady składania wniosków i oświadczeń 

Od 1 stycznia 2023 r. wnioski i oświadczenia mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek (np. wniosek o zastosowanie wspólnego rozliczenia, o niepobieranie zaliczek lub niestosowanie kosztów uzyskania przychodu), podatnik będzie mógł złożyć także w formie przyjętej u pracodawcy, a nie wyłącznie na piśmie lub formalnie ustalonym wzorze.

Dodatkowo podatnik będzie mógł złożyć oświadczenie o stosowaniu przy poborze zaliczek kwoty zmniejszającej podatek maksymalnie 3 płatnikom. Oświadczenie będą mogli złożyć także podatnicy niebędący pracownikami np. zleceniobiorcy lub osoby pracujące na podstawie kontraktów menedżerskich. Ponadto, prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej zgodnie ze skalą podatkową nie będzie pozbawiało prawa do złożenia oświadczenia PIT-2. Co więcej, nie będzie obowiązku składania wniosku o stosowanie kwoty zmniejszającej podatek wyłącznie na oficjalnym formularzu PIT-2. 
Przepisy dot. zmiany zasad stosowania kwoty zmniejszającej podatek zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2023 r. 

9.    Niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy

Podatnicy, którzy przewidują, że uzyskany przez nich dochód podlegający opodatkowaniu na podstawie skali podatkowej nie przekroczy w roku podatkowym kwoty 30.000 zł, będą mogli złożyć płatnikowi wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. Taka możliwość dotyczyć ma nie tylko pracowników, ale również osób wykonujących pracę na podstawie m.in. umów zlecenia, kontraktów menedżerskich lub uchwały.

Przepisy dot. możliwości niepobierania zaliczek na podatek będą obowiązywać od dopiero 1 stycznia 2023 r.

10.    Niestosowanie kosztów uzyskania przychodu

Od początku 2023 r. podatnik będzie miał także prawo złożyć płatnikowi wniosek o obliczanie zaliczek na podatek bez stosowania kosztów uzyskania przychodów. Możliwość ta będzie dotyczyć zarówno standardowych kosztów (250-300 zł/miesiąc) oraz 50% kosztów z tytułu korzystania z praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami.

11.    Wyższe darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)

Ustawa nowelizująca podwyższa z 1% do 1,5% limit odpisu podatkowego na organizacje pożytku publicznego. Przepisy dot. zwiększenia limitu odpisu na OPP wejdą w życie 1 stycznia 2023 r.

12.    Poza wyżej wymienionymi zmianami ustawa nowelizująca przewiduje także:

  • Bezwzględne objęcie wynagrodzenia prokurentów obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.
  • Możliwość zmiany formy opodatkowania przez przedsiębiorców po zakończeniu roku podatkowego (zmiana ta będzie miała zastosowanie tylko do rozliczenia dochodów za 2022 r.).
  • Wzrost limitu dochodów, które może uzyskać dziecko podatnika korzystającego ze zwolnienia dla rodzin wielodzietnych oraz przy wspólnym rozliczeniu (z 3.089 zł do 16.061 zł rocznie).
  • Wzrost limitu odliczenia od dochodu składek na związki zawodowe do 500 zł.

Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami: Katarzyna Serwińska, Tomasz Kret.