E-dokument Diia.pl poświadcza legalność pobytu obywateli Ukrainy w Polsce oraz uprawnia do podróżowania po strefie Schengen jednak nie jest dostępny dla wszystkich | PRO HR Alert

2022.07.28

Diia.pl, czyli elektroniczny dokument wydawany obywatelom Ukrainy objętych specustawą, został dodany do katalogu dokumentów pobytowych, które Polska notyfikowała Komisji Europejskiej. 

To ważne i długo oczekiwane rozwiązanie. Posiadacz tego e-dokumentu uprawniony jest do przekraczania granic zewnętrznych UE i przemieszczania się w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, czyli analogicznie jak dla posiadaczy wiz długoterminowych oraz kart pobytu. 

Aby podróż była możliwa wraz z e-dokumentem Diia.pl w razie kontroli należy okazać ważny dokument podróży, np. paszport.

Przeszkodą w uzyskaniu Diia.pl jest PESEL uzyskany w regularnej procedurze.

Pomimo iż obywatel Ukrainy objęty jest przepisami specustawy, to PESEL uzyskany przed 24.02.2022 r. uniemożliwia jak na razie uzyskanie dokumentu Diia.pl.

Wymagany jest PESEL UKR. 

Diia.pl jest dostępny wyłącznie dla osób pełnoletnich. 

Dokument pobytowy które obecnie umożliwia podróżowanie po strefie Schengen to również zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej na mocy prawa UE.

Dokument wydawany jest w wersji papierowej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. 

Udało nam się potwierdzić praktyczne stosowanie Diia.pl na zewnętrznych granicach Schengen. Straż Graniczna, również w innych krajach Schenegen, respektuje Diia.pl.