Transfer pracowników radykalnie skraca czas na założenie PPK | PRO HR Press

2021.03.04

Szczególną słabością ustawy o PPK okazują się być przepisy wyznaczające termin realizacji obowiązków w zakresie założenia PPK, ciążących na podmiotach powstałych po 1 stycznia 2021 roku. Takie podmioty nie są objęte przepisami przejściowymi ustawy o PPK, które wyznaczają terminy zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie PPK dla poszczególnych grup pracodawców, w zależności od liczebności załogi i zakładają PPK na zasadach ogólnych.

Ustawa o PPK stanowi, że umowa o zarządzanie PPK powinna zostać zawarta nie później niż 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej dany podmiot zatrudniający jest zobowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Umowę o prowadzenie PPK zawiera się natomiast po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia.

Do trzymiesięcznego okresu zatrudnienia, determinującego powstanie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK wlicza się z okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w danym podmiocie zatrudniającym. Wlicza się jednak również okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w innych podmiotach, jeżeli z mocy odrębnych przepisów pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez pracodawcę, który poprzednio zatrudniał osobę zatrudnioną. Uwzględnieniu powinien więc podlegać w szczególności okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy przed transferem pracownika w ramach przejścia części lub całości zakładu pracy w rozumieniu art. 23 (1) Kodeksu pracy. 

Prowadzi to do wniosku, że podmioty powstałe po 1 stycznia 2020 roku, które przejmują pracowników innych firm i wstępują w prawa i obowiązki poprzednich pracodawców, na założenie PPK mają niecały miesiąc. Powyższe terminy oczywiście same w sobie rodzą szereg problemów natury organizacyjnej.  Niestety w sposób istotny komplikują też proces wyboru instytucji zarządzającej PPK. 

Wielu pracodawców planując różnego rodzaju przejścia zakładu pracy lub jego części do nowotworzonych podmiotów nie ma świadomości tych obowiązków i wynikających z nich napiętych terminów. Nie założenie PPK w terminie grozi natomiast pociągnięciem do odpowiedzialności wykroczeniowej i jest obwarowane karą grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń.

Więcej w artykule r.pr. Paulina Zawadzka-Filipczyk „Transfer pracowników radykalnie skraca czas na założenie PPK” dla Dziennika Gazeta Prawna (artykuł z dnia 4 marzec 2021).