Spółki giełdowe muszą podsumować zarobki członków organów | PRO HR Press

2021.03.11

W ubiegłym roku spółki giełdowe wdrażały polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Termin na ich zatwierdzenie przez walne zgromadzenie ostatecznie upłynął 31 sierpnia 2020 r. W tym roku spółki giełdowe mają obowiązek sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej. Pierwsze obejmować ma łącznie rok 2019 i 2020. Każde kolejne będzie dotyczyć ostatniego roku obrotowego.

W sprawozdaniu spółki muszą m.in. ujawnić wszystkie składniki wynagrodzeń przyznanych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej, a także wyjaśnić sposób, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.  

Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania spoczywa na radzie nadzorczej. Przepisy nie wskazują terminu do kiedy należy je przygotować. W praktyce trzeba pamiętać, że sprawozdanie ma być przedmiotem opiniującej uchwały (albo dyskusji) walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Należy więc je sporządzić w terminie umożliwiającym walnemu zgromadzeniu podjęcie tych czynności. Sprawozdanie będzie również podlegało ocenie biegłego rewidenta.

Podobnie jak treść polityki, sprawozdanie powinno zostać opublikowane na stronie internetowej spółki i być tam dostępne przez 10 lat od podjęcia uchwały (albo odbycia dyskusji) przez walne zgromadzenie. 

Więcej w artykule r.pr. Katarzyny Sarek-Sadurskiej, r.pr. Magdaleny Skwary i adw. Izy Gawryjołek „Spółki giełdowe muszą podsumować zarobki członków organów“ dla dziennika Rzeczpospolita (artykuł z 11 marca 2021 r.).