Pracodawca zbierze informacje o zaszczepieniu, wyniku testu i przebytej chorobie | PRO HR Alert

2021.12.15

Projekt ustawy został skierowanych do Sejmu. Pracownik i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej będzie zobowiązana przedstawić pracodawcy informację o negatywnym wyniku testu. Może zwolnić się z tego obowiązku informując o przebytej chorobie albo zaszczepieniu. 

Przy braku powyższej informacji pracodawca będzie mógł m.in. zmienić organizację pracy, rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania czy system czasu pracy.
 

Co wprowadza projekt o zbieraniu informacji o zaszczepieniu? 
 • Pracownik i osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych (współpracownicy) mają mieć prawo do wykonywania darmowych testów na obecność Sars-CoV-2.
 • Liczba testów dostępnych w jednostce czasu zostanie określona przez Ministerstwo Zdrowia. Mogą być finansowane ze środków publicznych.
 • Jeżeli jest to niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, pracodawca może żądać od pracownika (współpracownika) podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem. Powyższa przesłanka jest niezwykle ważna i może być zarzewiem potencjalnych konfliktów z osobami, które są przeciwne szczepieniom (lub ujawnianiom danych).  
 • Z obowiązku podania takiej informacji ma być zwolniony ozdrowieniec oraz zaszczepiony, o ile przekażą pracodawcy taką informację.
 • Podanie powyższych informacji ma następować na żądanie pracodawcy. Projekt wskazuje podstawę przetwarzania danych osobowych. Pracodawca może żądać udokumentowania wyników testu, przejścia choroby czy zaszczepienia.
 • W przypadku pracownika (współpracownika), który przekazał informację o braku posiadania wyniku testu, braku przebycia choroby lub braku zaszczepienia, pracodawca może:
 1. dokonać zmiany w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, w tym sposobu wykonywania pracy;
 2. dokonywać zmian w systemach lub rozkładach czasu pracy;
 3. polecić wykonywanie pracy poza miejscem jej wykonywania określonym w umowie, w ramach tej samej miejscowości 
 4. powierzyć innego rodzaju pracę za wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy, nie niższym niż dotychczasowe.
 • Powyższe działania nie będą stanowiły naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.
 • Zaświadczenia covidowe (paszporty) oraz zaświadczenia o wyniku testów mogą zawierać wizerunek twarzy danej osoby w celach weryfikacji jej statusu.
 • I dodatkowo: ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej nałożone w związku z epidemią nie będą obejmowały tych podmiotów, które będą prowadziły działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz osób z negatywnym wynikiem testu, ozdrowieńców i zaszczepionych (po wykazaniu tych okoliczności).

Jak te zmiany wpłyną na Twoją organizację?

Skontaktuj się z nami