Polski Ład czyli przewrót w podatkach | PRO HR Tax View

2021.10.28

Polski Ład czyli przewrót w podatkach dla pracowników i współpracowników.

Nowe przepisy budzą szereg wątpliwości dotyczących ich praktycznych skutków dla osób zatrudnionych i prowadzących działalność gospodarczą.

Podczas webinaru „Polski Ład – przewrót w podatkach dla pracowników i współpracowników w dniu 14 października 2021 roku, padło wiele pytań od uczestników. 

Odpowiadają: Katarzyna Serwińska, doradca podatkowy oraz Tomasz Kret, starszy prawnik 

 

 • Czy planowana ustawa zmienia przepisy w zakresie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek? (30 krotność). 

Nie, ustawa wprowadzająca Polski Ład nie zmienia przepisów dotyczących rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Należy jednak pamiętać, że podstawa ta jest corocznie waloryzowana i w 2022 r. wynosić ma 177 660 zł.
 

 • Co ze składką zdrowotną członków zarządu wynagradzanych na podstawie mianowania jeśli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym w Polsce ale za granicą (mają A1 z innego kraju UE)? 

Po wejściu w życie Polskiego Ładu, osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (np. członkowie zarządu i prokurenci), które pobierają z tego tytułu wynagrodzenie, będą, co do zasady, podlegać składce na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9%.
Jednak, członkowie zarządu otrzymujący wynagrodzenie w tej formie nie będą podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce pod warunkiem uzyskania certyfikatu A1 potwierdzającego objęcie ich obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym w innym kraju UE.
 

 • Polski Ład uniemożliwi rozliczenie się wspólnie z dzieckiem, chodzi o dzielenie dochodu na 2. Bardzo stracą na tym matki, które mają wysokie dochody i są w II progu podatkowym. 

Rzeczywiście, po wejściu w życie Polskiego Ładu, wspólne rozliczenie z dzieckiem nie będzie już możliwe. W zamian, wprowadzona ma zostać ulga podatkowa w wysokości 1 500 zł.
 

 • Czy dla zarządu naliczenie składki zdrowotnej będzie od dochodu czy przychodu? Mamy np. świadczenie na rzecz korzystania z auta czy też dodatkowe ubezpieczenie na życie?

Do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne należy doliczyć wartość dodatkowych świadczeń. Trzeba przy tym pamiętać, że zryczałtowana wartość użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych określona w ustawie o PIT ma zastosowanie wyłącznie do pracowników.
 

 • Czy przejście z UoP na B2B nie będzie unikaniem nawiązania stosunku pracy dla już zatrudnionych managerów?

O ile w ramach indywidualnej działalności gospodarczej (B2B) menedżer będzie wykonywał inne obowiązki niż w ramach umowy o pracę, a jego relacja ze spółką zmieni się odpowiednio, taka zmiana jest możliwa. 
Zwracamy jednak uwagę, że dochody z działalności gospodarczej obejmującej czynności zarządcze będą opodatkowane według skali – 19% podatek liniowy nie będzie miał zastosowania. W związku z tym taka zmiana może nie przynieść spodziewanych korzyści.
 

 • Czyli osoba zarabiająca np. 11 150 zł będzie pozbawiona możliwości skorzystania ze zniżek a osoba 11 140 zł już może korzystać? Czy też będzie to progresywnie jak teraz (tylko 10 zł nie podlega)? 

Niestety, „progresja” nie będzie miała tutaj zastosowania. Z ulgi dla klasy średniej będą natomiast mogli skorzystać małżonkowie rozliczający się wspólnie, których połowa rocznego dochodu znajdzie się w przedziale 68 412 zł – 133 692 zł.
 

 • Czy ulga dla klasy średniej dotyczy też umów B2B? 

Tak, ale tylko wtedy, gdy uzyskane z nich dochody będą opodatkowane według progresywnej skali podatkowej.
 

 • Czy wejście w życie Polskiego Ładu spowoduje podwyższenie kosztów pracodawcy, czy tylko niższy dochód netto dla pracownika? 

Bezpośrednio w wyniku wprowadzenia Polskiego Ładu, koszty zatrudnienia nie powinny wzrosnąć. Należy jednak pamiętać, że koszty te wzrosną ze względu na podwyższenie limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (przewiduje się, że w 2022 r wyniesie ona 177 660 zł). 
Ponadto pracownicy mogą domagać się od pracodawców wyrównania strat wynikających z Polskiego Ładu jak również podwyżek inflacyjnych.
 

 • A co zrobić z tymi samodzielnymi, którzy obecnie mają umowę o pracę a skorzystaliby na B2B? Na czym ta zmiana relacji ma polegać?

Model B2B mógłby znaleźć zastosowanie pod warunkiem, że obie strony świadomie zmienią zasady współpracy, w tym zrezygnują z typowych dla zatrudnienia gwarancji czy świadczeń. 
 

 • Co będzie tą podstawą wymiaru, od którego będziemy liczyć 4,9%? 

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców rozliczających dochody stawką liniową 19% będzie przychód pomniejszony o poniesione koszty oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu).
 

 • Co ze wspólnym rozliczeniem małżonków? Czy pozostanie? Co się zmieni? 

Wspólne rozliczenie małżonków pozostanie. Wprowadzone mają być drobne zmiany umożliwiające wspólne rozliczenie roczne również w przypadku, kiedy małżeństwo zostało zawarte w trakcie roku.
 

 • Czy ulga dla klasy średniej przysługuje każdemu pracownikowi, do momentu przekroczenia limitu rocznego? Czy jeśli ktoś już w styczniu zarobi np. 12 000 zł brutto, to z automatu nie ma prawa do tych ulg? 

W zaliczkach miesięcznych rozliczanych przez pracodawcę, ulga w odpowiedniej wysokości będzie mogła być zastosowana w każdym miesiącu, w którym dochód pracownika znajdzie się w przedziale od 5 701 do 11 141 zł. To, czy dochód pracownika w innych miesiącach będzie wyższy, nie będzie miało znaczenia. 
 

 • Czy tzw. „ulga na powrót” dotyczy osób zagranicznych przyjeżdzających do Polski i przenoszących tu swoja rezydencję? 

Tak, ulga na powrót dotyczyć ma obywateli wszystkich krajów UE, EOG i Szwajcarii, jak również obywateli innych krajów, którzy przed przyjazdem do Polski mieli miejsce zamieszkania w UE, EOG, Szwajcarii i innych określonych krajach.
 

 • Czy jest zdefiniowany termin powrotu dotyczący tzw. „ulgi na powrót”? Czy osoba musi wrócić po 1 stycznia 2022? Czy objęci nią też będą ludzie, którzy wrócą w 4 kwartale 2021 r.?

Ulga na powrót będzie miała zastosowanie wyłącznie do tych osób, które przeniosą swoje miejsce zamieszkania do Polski po 31 grudnia 2021.
 

 • Czy nadal procedowana jest ulga w zakresie odliczania składek na związki zawodowe?

Tak. Ulga ta pozwoli na odliczenie od podstawy opodatkowanie składek wpłaconych na związki zawodowe do wysokości 300 zł rocznie.
 

 • Czy w ramach tych zmian są przewidziane zmiany w odpisie na ZFSS?

Nie, Polski Ład nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian.
 

 • Czy jeśli ktoś pobierał zasiłek za granicą przez dwa ostatnie lata to ulga na powrót też przysługuje?

Tak, o ile zostaną spełnione pozostałe warunki do skorzystania z ulgi. Źródło dochodu otrzymywanego przez zmianą miejsca zamieszkania nie ma znaczenia.
 

 • Jak wygląda połączenie ulgi dla klasy średniej i 50% KUP autorów?

50% KUP nie mają wpływu na ulgę dla klasy średniej.
 

 • Czy składka chorobowa przy kontrakcie menedżerskim (umowa – zlecenie) nadal pozostanie dobrowolna?

Tak, w tym zakresie Polski Ład nie wprowadza żadnych zmian.
 

 • Co w przypadku, gdy osoba zarabia 11 100 zł i wtedy rozumiem, że w skali miesiąca stosujemy ulgę dla klasy średniej, a przez dwa miesiące otrzyma premie podwyższającą tę kwotę do 20 000 zł brutto? Czy wtedy przez dwa miesiące jej nie stosujemy?

Tak, potwierdzamy.
 

 • Jeśli są dwie ulgi podatkowe dla klasy średniej (w zależności od wielkości przychodu), a pracownik ma wynagrodzenie zmienne – to czy co miesiąc pracodawca ma sprawdzać wynagrodzenia zmienne pracowników, w których widełkach przychodu się znajduje, żeby zastosował odpowiednią ulgę dla klasy średniej?

Tak, potwierdzamy.
 

 • Czy jeśli osoba wróci do Polski i będzie przez 3 miesiące pobierać zasiłek z innego kraju, to czy ten zasiłek też podlega pod ulgę (tzw. „ulgę na powrót”)?

Nie. Ulga będzie miała zastosowanie do dochodów z pracy, zlecenia 
i indywidualnej działalności gospodarczej opodatkowanej wg skali podatkowej.
 

 • Czy wiadoma jest wysokość rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na 2022 rok? Chodzi o tzw. limit 30-krotności składek ZUS.

Limit rocznej podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na 2022 r. nie jest jeszcze znany, ale przewiduje się, że wyniesie on 177 660 zł.
 

 • Czy ulgę dla seniorów/emerytów zatrudnionych na umowę o pracę będzie rozliczał pracownik w rozliczeniu rocznym, czy pracodawca ma obowiązek stosować tą ulgę?

Pracodawca będzie miał obowiązek zastosować tę ulgę, o ile pracownik/emeryt złoży mu pisemne oświadczenie, że spełnia warunki do jej stosowania.

 

Czy wiesz jak Polski Ład dotknie Twoją firmę?

Jeśli masz pytania jak zminimalizować skutki nowych regulacji, skontaktuj się z nami.

Katarzyna Serwińska, doradca podatkowy, partner Raczkowski
Tomasz Kret, starszy prawnik, Raczkowski