Najważniejsze kwestie jakimi zajęły się sądy w 2020 roku - 10 Orzeczeń | PRO HR Press

2021.04.06

Artykuł przedstawia 10 najważniejszych orzeczeń wydanych w sprawach pracowniczych w 2020 roku. Dodatkowo omówione zostało bardzo aktualne orzeczenie już z 2021 roku dotyczące  ingerencji w prywatność pracowników w celu ochrony ogółu załogi przed zarażeniem Covid-19. 


Najważniejsze kwestie jakimi zajęły się sądy w 2020 roku, a które znajdziemy w Artykule, to:

  • prawo pracownika do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku, niezależnie czy pracodawca uzyskał na niego ochronę patentową,
  • obowiązek każdego pracodawcy do sporządzenia oceny ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy,
  • obowiązywanie regulaminu zależy od dochowania procedury uzgadniania, a jedynie zawarte w jednym piśmie uzgodnione negatywne stanowisko organizacji może zablokować jego wprowadzenie,
  • odpowiedzialność pracownika za szkody powstałe po zakończeniu pracy i ryzyko pracodawcy, który powinien przewidzieć procedury na wypadek nieobecności pracownika, by zapewnić ciągłość organizacyjną;
  • przejęty pracownik, do którego stosuje się układ zbiorowy obowiązujący u wcześniejszego pracodawcy, ma prawo do korzystniejszych warunków zatrudnienia u nowego pracodawcy;
  • pracodawca, na rzecz którego pracownik wykonuje pracę w ramach umowy cywilnej zawartej z innym podmiotem, jest płatnikiem składek za tego pracownika – przypadek tzw. „pętli ZUS-owskiej”;
  • nie można pozbawić pracownika prawa do świadczeń, które stały się już wymagalne i powstały przed zawarciem porozumienia o zawieszeniu stosowania procedury wypłat dodatkowej pensji; prawo jednak działa wstecz gdy chodzi o korzyść pracownika
  • możliwość przekwalifikowania umowy o dzieło na umowę o świadczenie usług, jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany cyklicznie, a wykonawca otrzymuje stałe, miesięczne wynagrodzenie, 
  • o statusie chronionego pracownika decyduje stan na chwilę zwolnienia z pracy, a nie na chwilę wydawania wyroku;
  •  jeżeli przedsiębiorca, z którym została zawarta umowa na doradztwo, wykonuje również czynności zarządcze, to nie może skorzystać z podatku liniowego.

Dodatkowy wyrok Covidowy przesądza, że pracodawca może żądać prywatnych informacji, np. miejsca podróży, jeżeli ma na celu ochronę pracowników przed Covidem, a za odmowę informacji lub podanie nieprawdy pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie.

 
Więcej w artykule adw. Bartłomieja Raczkowskiego i adw. Natalii BasistyNajważniejsze wyroki wydane w sprawach pracowniczych w 2020 r.“ dla dziennika Rzeczpospolita (artykuł z 1 kwietnia 2021 r.).