Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm | PRO HR Press

2021.01.25

Od 15 stycznia działa Tarcza Finansowa PFR 2.0.  Przedstawiamy informacje co można zyskać, jakie warunki należy spełnić i jak skorzystać z subwencji finansowej. 
 

Warunki podmiotowe 

Z Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, może skorzystać podmiot, który:

  1. Jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy – Prawo przedsiębiorców, wpisanym do KRS albo CEIDG;
  2. Prowadzi mikrofirmę, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a w niektórych przypadkach – duże przedsiębiorstwo (w rozumieniu Regulaminu Tarczy Finansowej 2.0);
  3. Prowadził działalność gospodarczą 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r. oraz prowadzi ją w dniu złożenia wniosku,
  4. Działa w jednej z 45 branż objętych pomocą w ramach Tarczy Finansowej 2.0;
  5. Co do zasady nie zalega w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (od tej zasady są wyjątki);
  6. Nie znajduje się w stanie likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji;
  7. Ma rezydencję podatkową na terenie EOG, a jego beneficjent rzeczywisty nie ma rezydencji podatkowej w rajach podatkowych (od tej zasady są wyjątki).

Regulamin Tarczy Finansowej 2.0 ma własną definicję mikrofirmy oraz małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP), która decyduje o tym czy i na jakich zasadach przedsiębiorca może wziąć udział w programie. Określając czy dany przedsiębiorca kwalifikuje się do programu, musimy jednak wziąć pod uwagę powiązania kapitałowe i właścicielskie pomiędzy przedsiębiorcami. W praktyce spółki należące do tej samej grupy kapitałowej będą w rozumieniu Regulaminu Programu postrzegane jako jedno przedsiębiorstwo. 

Mikrofirma to taki przedsiębiorca, który w dniu 31 grudnia 2019 r. zatrudniał co najmniej jednego pracownika, ale nie więcej niż 9 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (jeżeli w tym dniu nie zatrudniał nikogo, pod uwagę bierzemy stan zatrudnienia na 31 lipca 2020 r.) oraz którego roczny obrót netto lub suma bilansowa w 2019 roku nie przekroczyły 2 mln euro. 

Natomiast MŚP to taki przedsiębiorca, który nie jest mikrofirmą i który w dniu 31 grudnia 2019 r. zatrudniał co najmniej jednego pracownika, ale nie więcej niż 249 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (jeżeli w tym dniu nie zatrudniał nikogo, pod uwagę bierzemy stan zatrudnienia na 31 lipca 2020 r.) oraz którego roczny obrót netto za 2019 r. nie przekroczył 50 mln euro lub którego suma bilansowa za 2019 r. nie przekroczyła 43 mln EUR. 

Kryterium spadku 

Podstawowym warunkiem jest to, by przedsiębiorca wykazał min. 30% spadek przychodów.
Mikroprzedsiębiorca może wykazać spadek za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. bądź za okres od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r.

Mały i średni przedsiębiorca zaś za okres od 1 listopada do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. bądź za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. 

Wysokość subwencji dla mikroprzedsiębiorcy

Kwota możliwej do uzyskania przez mikroprzedsiębiorcę subwencji obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych na dzień 30 września 2020 r. oraz kwoty bazowej subwencji uzależnionej od wielkości spadku przychodów. Przy spadku o 30% i więcej wynosi 18.000 PLN na jednego zatrudnionego. Przy spadku o  60% i więcej wynosi 36.000 PLN na jednego zatrudnionego.

Maksymalnie na jednego zatrudnionego mikroprzedsiębiorca może uzyskać 36.000 PLN – jeśli nie korzystał z programu Tarcza Finansowa PFR 1.0., lub 72.000 PLN, jeżeli z tego programu korzystał. Maksymalny limit to 324.000 PLN.


Wysokość subwencji dla MŚP

Kwota subwencji zależy od Kosztów Stałych za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. 

Maksymalna wysokość subwencji to 70% kosztów stałych za ww. okresy. Jej wartość nie może na jednego zatrudnionego przekroczyć 72.000 PLN – jeżeli mśp nie otrzymał wsparcia w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR 1.0 bądź 144.000 PLN – jeżeli takie wsparcie otrzymał. Limit to jednak  3.500.000 PLN.
Rozliczenie subwencji dla mikroprzedsiębiorcy
Subwencja może podlegać umorzeniu w całości. Przedsiębiorca musi nieprzerwanie prowadzić działalność gospodarczą od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. a w 2021 roku musi utrzymać średnioroczne zatrudnienie na co najmniej takim samym poziomie jak w 2020 roku.


Rozliczenie subwencji dla MŚP

Subwencja może podlegać całkowitemu umorzeniu. Przedsiębiorca musi m.in. nieprzerwanie prowadzić działalność gospodarczą od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r., a także  rozliczyć nadwyżkę otrzymanej subwencji w terminie od 31 października 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Przedsiębiorca będzie więc zobowiązany do zwrotu subwencji w kwocie przekraczającej 70% rzeczywistych kosztów stałych.

Składanie wniosków


Subwencja jest udzielana na wniosek. Wnioski można składać od 15 stycznia do 28 lutego 2021 r. przez bankowość elektroniczną. 

Świadczenia mają być wypłacane w ciągu 48 h od złożenia wniosku.

Więcej w artykule dr Michała Kacprzyka, adw.Natalii Basisty i apl.adw. Agnieszki Piaseckiej „Jak skorzystać z Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm“ dla Dziennik Gazeta Prawna (artykuł z dnia 22.01.2021).