Kwartalnik Prawo Pracy nr 5 | PRO HR Press

2020.10.12

Kontrole związane z dofinansowaniem wynagrodzeń

Wojewódzkie Urzędy Pracy zapowiadają kontrole u tych podmiotów, które skorzystały z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników. 

Tarcza 4.0 ułatwiła procesy wnioskowania o wypłaty, przedsiębiorcy nie muszą udokumentować spadku obrotów oraz załączać porozumień z pracownikami. Według Urzędów może to prowadzić do nadużyć. 

Tarcza 4.0 zapewnia jednak specjalne procedury, umożliwiające kontrole podmiotów, które skorzystały z dofinansowań. Urzędnicy zapowiadają, że sprawdzany będzie spadek obrotów gospodarczych, sposób przeznaczenia środków i wykaz pracowników, na których wynagrodzenia firmy otrzymały dofinansowania. 

Na ten moment trudno jest określić jak dokładnie będą przebiegać kontrole i kiedy się rozpoczną. Warto mieć na uwadze ewentualne konsekwencje naruszeń – zwrot całości otrzymanych środków wraz z odsetkami, a nawet odpowiedzialność karną.

Więcej w artykule apl.adw. Magdaleny Poręby „Kontrole związane z dofinansowaniem wynagrodzeń” dla Kwartalnika Prawo Pracy (1 października 2020 r.).

---

Urlopy wypoczynkowe w praktyce


Niektóre kwestie i problemy związane z udzielaniem urlopów wypoczynkowych pozostają aktualne niezależnie od pory roku, szczególnie, że w czasach pandemii przepisy tarczowe wprowadziły nowe regulacje w tym zakresie. 

Urlop dla niepełnoetatowca oraz zmiana wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego 

Pracodawcy, ustalając wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, są zobowiązani stosować nie tylko ogólne regulacje dotyczące stażu urlopowego, ale także dwie dodatkowe zasady. Zgodnie z pierwszą z nich, pracownik nabywa prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru czasu pracy, w którym jest zatrudniony. Druga zasada stanowi, że niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. 

W celu obliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownikom, którym zmniejszono wymiar czasu pracy, należy zastosować zasadę proporcjonalności. Wymiar urlopu należy obliczyć odrębnie za poszczególne części roku, a następnie otrzymane wyniki zsumować. 

Urlop w okresie wypowiedzenia oraz w przypadku zawarcia porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracodawca może udzielić pracownikowi jednostronnie urlopu (zarówno bieżącego, jak i zaległego), a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać. 

Nie ma analogicznej regulacji w przypadku zawarcia z pracownikiem porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę z odroczoną datą zakończenia stosunku pracy. Strony mogą tę kwestię uregulować w porozumieniu.

Wyznaczanie terminu urlopu bez zgody pracownika 

Poza możliwością podjęcia jednostronnej decyzji o wysłaniu pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia, pracodawca może skorzystać z tego uprawnienia także w odniesieniu do zaległego urlopu. Regulację w tym zakresie wprowadzają także przepisy tarczowe, ograniczając prawo pracodawcy do udzielenia maksymalnie 30 dni zaległego urlopu. 

Więcej w artykule r.pr. Marty Kosakowskiej-Tomczyk i adw. Natalii Łokińskiej „Urlopy wypoczynkowe w praktyce” dla Kwartalnika Prawo Pracy (1 października 2020 r.). 

---

Wyeliminowanie papieru w zatrudnieniu


Sytuacja wywołana pandemią COVID-19 uświadomiła pracodawcom, że cyfryzacja procesów HR-owych jest niezbędna dla właściwego zarządzania rozproszonymi zespołami pracowników.

Ograniczenie, a nawet brak możliwości osobistych spotkań czy swobodnego dostępu do biura, przyczyniły się do upowszechniania narzędzi, pozwalających na realizację procesów kadrowo-płacowych na odległość. Dotyczy to zwłaszcza zwiększenia popularności podpisu elektronicznego, który przestał być zarezerwowany jedynie dla członków zarządu, ale jego posiadaczami stali się także pracownicy działów HR.

Podpis elektroniczny nie jest jednak jedynym narzędziem, które może być wykorzystane w środowisku zawodowym. Obowiązujące od 2019 r. przepisy umożliwiają prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, a nie papierowej, choć dotychczas e-teczka nie była zbyt popularna.

Więcej w artykule r.pr. Katarzyny Sarek-Sadurskiej i r.pr. Anny Boguskiej „Wyeliminowanie papieru w zatrudnieniu” dla Kwartalnika Prawo Pracy (1 października 2020 r.).