Compliance w spółce: jak wygląda compliance w 2020 roku w Polsce? | PRO HR Press

2020.07.30

O rosnącym znaczeniu funkcji compliance w polskich firmach nie trzeba już nikogo przekonywać. Jej rola w obrocie gospodarczym jest nie do przecenienia. Prawidłowa organizacja wewnętrzna pozwala zarządzać szeregiem ryzyk i sytuacji kryzysowych. 

Compliance w obszarze zainteresowań ustawodawców
 

Mimo że coraz więcej firm wdraża w swoich organizacjach procedury compliance i przyjmuje szereg rozwiązań związanych z tym obszarem, jest on ciągle rozproszony w różnorodnych przepisach prawnych, praktykach i wytycznych ogłaszanych przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców czy Giełdę Papierów Wartościowych. Nie ułatwia to zrozumienia istoty compliance, ani wdrożenia programu zarządzania zgodnością uwzględniającego wszystkie niezbędne elementy. 

W ostatnich latach obszar compliance kilkukrotnie znajdował się w orbicie zainteresowań polskiego ustawodawcy. Projekty ustaw o jawności życia publicznego czy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wywierały znaczący wpływ na dyskusje o stanie compliance w Polsce. Obecnie ta dyskusja dotyczy głównie whistleblowingu i trybu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego – w związku z uchwaleniem przez instytucje Unii Europejskiej dyrektywy o ochronie sygnalistów, która ma być implementowana do końca 2021r. 

Czy zapobieganie nadużyciom jest możliwe wyłącznie za pomocą narzędzi prawnych?
 

Znajomość przepisów prawa – w tym tych, które odnoszą się wprost do funkcji compliance – to tylko część zagadnienia. Osoby zarządzające zgodnością w organizacji muszą przede wszystkim umieć pogodzić wymogi prawne i etyczne z potrzebami biznesowymi danego podmiotu. Muszą więc rozumieć otoczenie biznesowe i rynek, na którym działa ta organizacja.

Compliance officer musi zarządzać zespołami ludzkimi i podnosić świadomość obowiązujących w organizacji zasad przez ustawiczne szkolenie i komunikację. Wreszcie, musi pozostać partnerem, wyjaśniającym wątpliwości, budującym zrozumienie i poszanowanie procedur i zasad. 

Więcej w pierwszym artykule z cyklu „Compliance w spółce” o systemie zarządzania zgodnością adw. Janusza Tomczaka oraz adw. dr Damiana Tokarczyka pt. „Podpis pod kodeksem etyki firmy to zbyt mało”.

Zobacz także:
Pierwszy artykuł z cyklu „Compliance w spółce” – „Przygotowanie i wdrożenie systemu zarządzania zgodnością”.