Przesunięcie urlopu, odwołanie z urlopu – jak to zrobić i z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

2018.08.09

Urlopy udzielane są zgodnie z ustalonym przez pracodawcę planem urlopów lub w oparciu o indywidualne wnioski pracowników (jeżeli pracodawca nie jest 
zobowiązany do tworzenia planu urlopów).

Zdarza się jednak, że pomimo wyrażenia przez pracodawcę zgody na urlop w określonym terminie, zachodzą szczególne okoliczności wymagające obec-ności pracownika w pracy np. konieczność usunięcia awarii, przesunięcie ter-minu odbioru budowy nowych pomieszczeń i związana z tym przeprowadzka itp.).

Jeżeli są Państwo w stanie wykazać, że nieobecność pracownika w takich okolicz-nościach mogłaby spowodować poważne za-kłócenie toku pracy, dopuszczalne jest przesu-nięcie terminu urlopu pracownika, jednostronnie przez 
pracodawcę. 

Można również odwołać pracownika z urlopu, jeżeli konieczność taka wynika z okoliczności nieprzewidzianych w chwili rozpoczęcia urlopu (np. niezapowiedziana kontrola organów skar-bowych; nagłe ważne spotkanie, które wymaga wiedzy tego konkretnego pracownika). W takim przypadku należy jednak pamiętać, że pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika, pozostające w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Będą to np. koszty pobytu lub wy-cieczki 
w zakresie, w jakim pracownik nie mógł z nich skorzystać (jeżeli niemożliwe było uzyskanie zwrotu), jak również koszty podróży powrotnej.

Pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika, pozostające w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.