Od 1 maja 2019 r. każdy kasjer powinien złożyć oświadczenie o znajomości zasad ewidencji sprzedaży

2019.09.16

Z dniem 1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Nowa regulacja wprowadza obowiązek zapoznania osób prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z zasadami dotyczącymi prawidłowego prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutkami nieprzestrzegania tych obowiązków. Przekazanie odpowiednim osobom informacji w tej sprawie powinno nastąpić przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji. Co istotne, obowiązek ten dotyczy nie tylko pracowników, ale i osoby, którym powierzono prowadzenie ewidencji na innej podstawie (np. w oparciu o umowy cywilnoprawne). Forma zatrudnienia nie ma zatem znaczenia.

Poza obowiązkiem informacyjnym, pracodawca ma obowiązek uzyskania od osób obsługujących kasy rejestrujące oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. W treści oświadczenia powinno znaleźć się w szczególności potwierdzenie ze strony pracownika, że jest świadomy, że za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydanie paragonu fiskalnego (faktury) może zostać ukarany karą grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.
 
Zarówno wzór informacji o zasadach ewidencji, jak i treść oświadczenia, znajduje się w załączniku do rozporządzenia regulującego komentowane kwestie. 

Jeżeli chodzi o osoby, które rozpoczęły prowadzenie ewidencji jeszcze przed wejściem w życie rozporządzenia, miały one obowiązek złożyć stosowne oświadczenie do 31 maja 2019 r. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiły, należy jak najszybciej poinformować je o zasadach ewidencji i odebrać oświadczenie. 

Oświadczenie powinno być sporządzone w dwóch egzemplarzach (jedno dla pracowni-ka, drugie dla pracodawcy-podatnika) i powinno być przechowywane przez pracodawcę-podatnika. 

Rozporządzenie nie przewiduje bezpośrednio kar dla pracodawcy za brak informacji czy nie-odebranie oświadczenia. Nie oznacza to jednak braku jakichkolwiek konsekwencji. Mogą one wynikać np. z przepisów kodeksu karnego skarbowego i być związane z niedopełnieniem obowiązku nadzoru nad przestrzeganiem reguł obowiązujących w działalności przedsiębiorcy oraz dopuszczeniem (także nieumyślnie) do popełnienia czynu zabronionego, czyli np. sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej lub niewydania paragonu.