Monitoring pracowników w placówkach handlowych – ograniczony katalog celów i nowe wymogi formalne

2018.08.09

25 maja br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące monitorowania pracowników. Szczegółowo regulują zasady stosowania przez pracodawcę nie tylko monitoringu wizyjnego, ale również innych form monitorowania pracowników. Wśród innych form można przykładowo wy-mienić przeglądanie poczty, monitoring telefonu komórkowego, przeglądanie komputera, stosowanie nadajników GPS etc.).

Nowe przepisy wskazują przede wszystkim na przesłanki, jakie muszą być spełnione, aby pracodawca mógł stosować takie narzędzia. Monitoring wizyjny może być stosowany, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
Inne formy monitoringu, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.

W przypadku placówek handlowych, monitoring wizyjny stosowany jest przede wszystkim w celu ochrony mienia. Ma zabezpieczać pracodawcę przed kradzieżami (w tym, ze strony pracowników). W konsekwencji, stosowanie monitoringu jest usprawiedliwione w takich miejscach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia kradzieży, czyli np. w halach sprzedaży, w magazynach, przy rampach rozładunkowych. 

Przy stosowaniu monitoringu wizyjnego należy pamiętać o spełnieniu szeregu obowiązków. Przede wszystkim, cel, zakres i sposób zastosowania monitoringu wizyjnego powinny zostać uregulowane w układzie zbiorowym pracy albo w regulaminie pracy. Dopiero w sytuacji, gdy pracodawca nie jest objęty układem oraz nie ma obowiązku tworzenia regulaminu, można to zrobić w drodze obwieszczenia. 

Należy również pamiętać o obowiązku prawidłowego oznaczenia miejsc, w których monitoring jest stosowany. Art. 22(2) k.p. wyraźnie wskazuje, że pomieszczenia i teren monitorowany powinny być oznaczone 
w sposób widoczny i czytelny.