Jak przeciwdziałać kradzieżom pracowniczym?

2018.12.13

Kradzieże w zakładach pracy nie należą do rzadkości, w szczególności w branży handlowej. Poniżej przedstawiamy kilka narzędzi pozwalających przeciwdziałać takim zachowaniom, wyjaśniając w jaki sposób z nich korzystać. 

Umowa powierzenia mienia

W przypadkach, w których mienie pracodawcy jest powierzane pracownikom wspólnie z obowiązkiem wyliczenia się (np. w magazynach czy w hali sprzedaży), ustanowienie odpowiedzialności materialnej pracowników jest możliwe tylko poprzez zawarcie pisemnej umowy łącznego powierzenia mienia. Zawarcie takiej umowy nie zawsze jednak będzie dopuszczalne. Ograniczeniem jest w szczególności liczba pracowników, którym powierzane jest mienie. W systemie jednozmianowym jest to maksymalnie 8 pracowników. U pracodawcy zatrudniającego większą liczbę pracowników umowne powierzenie mienia będzie możliwe wyłącznie w przypadku wyodrębnienia 
w ramach magazynu czy hali sprzedaży konkretnych obszarów (np. osobny dział, wydzielona część magazynu itp.), za które odpowiadają różne grupy pracowników. Przepisy o wspólnym powierzeniu mienia przewidują szereg wymogów skuteczności takiej umowy, w szczególności obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji co stanowi dużą trudność dla pracodawców. Dochodzenie roszczeń z takiej umowy jest również wymagające. Z naszych doświadczeń wynika jednak, że nierzadko samo zawarcie umowy doprowadza do zmniejszenia braków bo pracownicy zaczynają czuć się odpowiedzialni za powierzone mienie. Umowa taka wywołuje skutki bardziej w aspekcie psychologicznym niż prawnym.

Odpowiedzialność karna pracowników i dyscyplinarka

Jeżeli tożsamość pracownika, który dokonał kradzieży, jest znana, możliwe jest pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej lub wykroczeniowej (w zależności od wartości skradzionych przedmiotów). Ponadto zachowanie tego rodzaju stanowi poważne naruszenie podstawowych obowiązków pracownika, w tym obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy i ochrony mienia, uzasadniające co do zasady rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia (dyscyplinarkę). Co istotne, orzecznictwo potwierdza, że kradzież pracownicza jest cięż-kim naruszeniem obowiązków pracowniczych niezależnie od wartości skradzionego mienia. Nie ma również znaczenia, czy pracodawca jest właścicielem mienia. Wystarczy, że mienie znajdowało się na terenie zakładu pracy.