Raportowanie niefinansowe a prawa człowieka | PRO HR Press

2020.08.20

Prawa człowieka to prawa, które przynależą każdemu, bez względu na jego pochodzenie. Od spółek giełdowych wymaga się przestrzegania praw człowieka oraz raportowania ryzyk w tym zakresie niezależnie od kraju, w którym działa spółka, jej spółki zależne oraz dostawcy.

Katalog praw człowieka jest zdefiniowany w aktach międzynarodowych i jest inkorporowany do wielu aktów wewnętrznych Państw Członkowskich EU. Ten katalog podlega modyfikacjom i wciąż definiowane są nowe generacje tych praw. 

Prawa człowieka występujące w kontekście relacji pracowniczym są zagwarantowane w Konstytucji i w Kodeksie pracy. Są to m.in. prawo do pracy, zakaz dyskryminacji, prawo do urlopu oraz prawo do godziwego wynagrodzenia. Spółki giełdowe nie zawsze utożsamiają powyższe uprawnienia z prawami człowieka i nie zawsze wykazują sposoby ich zapewnienia w raporcie niefinansowym.

Dyrektywa o raportowaniu niefinansowym, zaznaczająca obszary, które powinny znaleźć się w raportowaniu niefinansowym, stawia raportowanie o przestrzeganiu praw człowieka na równi z innymi aspektami raportowania.

Wzorcowy raport niefinansowy w tym zakresie powinien opisywać całość aktywności spółki np.: 

  • procedury wdrożone w Spółce; 
  • odniesienia do Kodeksu Etyki;
  • system szkoleń, oraz
  • wymagania wobec dostawców zewnętrznych.

Więcej w rozmowach r.pr. Katarzyny Sarek-Sadurskiej oraz r.pr. dr Dominiki Dörre-Kolasy z przedstawicielami Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pt. „Prawa człowieka a prawa pracowników”, „Koncepcja praw człowieka”„Założenia i cele polityki emitenta w zakresie poszanowania praw człowieka z uwzględnieniem systemu compliance” oraz „Idea raportowania niefinansowego, ze szczególnym uwzględnieniem raportowania o stosowanej polityce w zakresie poszanowania praw człowieka i jej rezultatów” dla dziennika Parkiet.