ZUS odbierze zasiłek za podpis na fakturze

2019.09.12

Podpisanie faktury przez osobę uprawnioną do jej wystawienia należy traktować jako istotny element prowadzenia działalności gospodarczej, kwalifikowany jako nadużycie prawa do świadczeń. Nie można tej czynności – w wielu wypadkach wywołującej doniosłe skutki cywilnoprawne (np. wezwanie do zapłaty w rozumieniu art. 455 k.c.) – uznać za czynności niezwiązane z pracą zarobkową lub za mające charakter formalny. 

Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 22 stycznia 2019 r. (II UK 521/17).

W stosunku do ubezpieczonej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie zagospodarowania terenów zielonych ZUS wydał decyzję o braku prawa do zasiłku chorobowego za niektóre okresy objęte zwolnieniami lekarskimi na przestrzeni lat 2011-2013 oraz zobowiązał ją do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. ZUS uznał, że kobieta w okresie zwolnień lekarskich wykonywała czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a w konsekwencji utraciła prawo do zasiłku na podstawie art. 17 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Decyzja zapadła na kanwie ustaleń, że kobieta podpisała w miejscu zamieszkania kilkadziesiąt faktur VAT (mimo że ustanowiła w tym zakresie pełnomocnika) i złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy jednemu pracownikowi — r. pr. Łukasz Chruściel komentuje dla Rzeczpospolitej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.