Poufność informacji nie zależy od objęcia ich tajemnicą przedsiębiorstwa

2019.12.13

Transferowanie dokumentów pracodawcy z jego serwera na prywatną pocztę elektroniczną pracownika należy kwalifikować w kontekście naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych nie tylko przez pryzmat tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale także, czy zawarte w nich informacje są tego rodzaju, że ich ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, stwarzając potencjalną możliwość wykorzystana ich przez podmiot konkurencyjny. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 3 kwietnia 2019 r. (II PK 334/17). Pracownica tuż przed złożeniem wypowiedzenia umowy o pracę przesłała na swój prywatny adres e-mail bazę danych potencjalnych klientów firmy. Pracodawca po uzyskaniu o tym wiedzy w czasie okresu wypowiedzenia, rozwiązał z nią umowę dyscyplinarnie. Jako przyczynę wskazał przesłanie na prywatną skrzynkę mailową bazy klientów, która była objęta tajemnicą przedsiębiorstwa. Pracownica odwołała się od zwolnienia dyscyplinarnego. Sąd I instancji oddalił powództwo, wskazując, że zwolnienie w tym trybie było zasadne. Ocenił, że przesyłając bazę na prywatny adres kobieta naruszyła podstawowy obowiązek pracownika poprzez niezachowanie w tajemnicy informacji pracodawcy- r. pr. Paweł Sych komentuje dla Rzeczpospolita.

Artykuł dostępny jest tutaj