Zasiłek macierzyński a ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

2019.11.26

Rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, która uprzednio została objęta dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym powoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego (art. 9 ust. 1c w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.; dalej jako: SysUbSpołU).
Uchwała SN z 11.7.2019 r. III UZP 2/19
 
Pierwszy Prezes SN w celu zapewnienia jednolitości orzecznictwa, przedstawił Sądowi Najwyższemu wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego z zakresu ubezpieczeń społecznych, które w ostatnim czasie budziło spore rozbieżności w orzecznictwie. Chodziło mianowicie o wykładnie przepisów określających zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Kontrowersje wzbudzało ustalenie następstw prawnych, jakie dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, objętej dobrowolnie – na swój wniosek – ubezpieczeniem chorobowym (art. 14 ust. 1 i 1a w związku z art. 11 ust. 2 SysUbSpołU), wynikają z faktu pobierania przez tę osobę zasiłku macierzyńskiego. Ta ostatnia okoliczność jest ustawowo klasyfikowana bowiem jako odrębny – względem prowadzenia pozarolniczej działalności – tytuł podlegania osoby pobierającej zasiłek macierzyński obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (art. 6 ust. 1 pkt 19 SysUbSpołU). Jednocześnie pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie stanowi tytułu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu ani obowiązkowo, ani dobrowolnie (art. 11 SysUbSpołU). Na tym tle powstawało pytanie czy dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, jakim jest objęta – na swój wniosek złożony przed rozpoczęciem korzystania z prawa do zasiłku macierzyńskiego – osoba prowadząca pozarolniczą działalność, ustaje w związku z rozpoczęciem pobierania przez tę osobę zasiłku macierzyńskiego, czy też trwa ono w sposób nieprzerwany przez cały okres pobierania tego świadczenia, po czym jest kontynuowane — r. pr. Sandra Szybak-Bizacka oraz apl. radc. Kinga Polewka komentują dla ius.focus. 

Komentarz dostępny jest tutaj.