Nowe wyzwania nie tylko przy PPK, lecz także PPE

2019.07.25

Nowelizacja przepisów przewiduje ułatwienia dla obecnych i przyszłych uczestników programu. Oznacza to dodatkowe obowiązki dla instytucji finansowych i pracodawców. W tle przepisów o pracowniczych planach kapitałowych, które w lipcu objęły swoim zakresem pierwsze podmioty zatrudniające, Sejm przyjął ustawę, która ma uprościć prowadzenie pracowniczych programów emerytalnych (PPE), stanowiących alternatywę dla PPK. Chodzi o ustawę z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (na dzień zamknięcia niniejszego wydania czeka na podpis prezydenta). Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2016/2341 z 14 grudnia 2014 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (IORP) ‒ t.j. Dz.Urz. UE z 2016 r. L 354, s. 37. Jest to tzw. dyrektywa IORP 2, która ma na celu m.in. harmonizację zasad dotyczących nadzoru i zarządzania oraz organizacji instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz ułatwienie mobilności pracowników między państwami UE. W zakresie PPE nowelizacja przewiduje mechanizmy upraszczające korzystanie z tego typu programów. Przepisy te wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw — r. pr. Łukasz Kuczkowski komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej.

Artykuł dostępny jest tutaj.