Nadgodziny za pozorne zlecenie obok etatu

2019.03.06

W przypadku zawarcia umów o pracę, a także zawarcia z tym samym pracodawcą w celu obejścia ustawy umów zlecenia, przy obliczaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w myśl art. 1511 § 3 KP wynagrodzenie zasadnicze z umowy o pracę, stanowiące podstawę obliczania dodatku mogłoby być podwyższone o wynagrodzenie z umów zlecenia, gdyby czynności wynikające z umów zlecenia były wykonywane w tym samym czasie co obowiązki na podstawie umów o pracę.
Wyrok SN z 12.4.2018 r., II PK 32/17

Po rozwiązaniu stosunków pracy dwóch byłych pracowników – konwojentów wniosło przeciw pracodawcy powództwo o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. W okresie zatrudnienia zawierali oni umowy zlecenia ze spółką z tej samej grupy kapitałowej co pracodawca. Część zadań wynikających z umów zlecenia pokrywała się z obowiązkami pracowniczymi. Powództwo opierali na argumentacji, że podstawą obliczenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz wynagrodzenia ze stosunku pracy powinno być również wynagrodzenie z umów zlecenia bowiem zawarte były w celu obejścia prawa i ich wykonywanie było elementem stosunku pracy — r. pr. Paweł Sych oraz apl. radc. Kinga Polewka komentują dla ius.focus. 

Artykuł dostępny jest tutaj.