Cykl: Zbiorowe Prawo Pracy - Zleceniobiorcy zyskali prawo nie tylko do członkostwa w związku zawodowym

2019.03.14

By zmienić warunki pracy związkowców na zleceniu, trzeba będzie uzyskać zgodę zrzeszającej ich organizacji. Przedsiębiorcy muszą także uważać, by przynależność związkowa nie była źródłem dyskryminacji.

To kolejny artykuł w ramach cyklu przygotowywanego we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. Przedstawimy nie tylko ostatnie zmiany w przepisach dotyczących związków zawodowych, ale też najciekawsze problemy na gruncie zbiorowego prawa pracy.

• Pierwszy materiał ”Do związku zawodowego przystąpią także zleceniodawcy„ – 7 marca 2019 r. 

Jedną z najistotniejszych i zarazem najszerzej omawianych zmian, które od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać w ustawie z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263), jest przyznanie, obok pracowników, uprawnienia do zrzeszania się w związkach zawodowych osobom świadczącym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. W efekcie prawo członkostwa w związku przysługuje teraz tym osobom niezależnie od podstawy zatrudnienia, o ile:

  • nie zatrudniają do wykonywanego przez nich rodzaju pracy innych osób, oraz
  • mają takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy — r. pr. Paula Koczara komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej.

Artykuł dostępny jest tutaj.