Cykl: Zbiorowe Prawo Pracy - Nowe kryteria reprezentatywności organizacji związkowych z problemami

2019.05.09

Liczy się nie tylko liczba członków związku względem ogółu zatrudnionych, lecz także to, ilu z nich jest pracownikami. Zmiana ta rodzi wiele wątpliwości w przypadku rokowań zbiorowych, które rozpoczęły się przed 1 stycznia.

To kolejny artykuł w ramach cyklu przygotowywanego we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. Przedstawimy nie tylko ostatnie zmiany w przepisach dotyczących związków zawodowych, ale też najciekawsze problemy na gruncie zbiorowego prawa pracy.

Dotychczasowe materiały:

Dotychczas ukazały się:

  • Do związku zawodowego przystąpią także zleceniodawcy” – 7 marca 2019 r. (DGP nr 47).
  • Zleceniobiorcy zyskali prawo nie tylko do członkostwa w związku zawodowym” ‒ 14 marca 2019 r. (DGP nr 52).
  • Liczebność związku zawodowego zweryfikuje sąd” ‒ 28 marca 2019 r. (DGP nr 62).
  • Godziny związkowe po nowemu” ‒ 4 kwietnia 2019 r. (DGP nr 67).
  • Informacje niezbędne do działalności związkowej – co i komu trzeba przekazać” ‒ 11 kwietnia 2019 r. (DGP nr 72).
  • Ochrona dla związkowców niebędących pracownikami inna niż dla osób na etacie – 25 kwietnia 2019 r. (DGP nr 81).

Styczniowe zmiany w ustawie o związkach zawodowych dotyczą w szczególności procedury uzgadniania regulaminów: pracy, wynagradzania i premiowania oraz podejmowania decyzji w innych sprawach zbiorowych, wymagających zawarcia porozumienia lub uzgodnienia stanowiska z zakładowymi organizacjami związkowymi. Przede wszystkim zmieniły się zasady ustalania reprezentatywności organizacji zakładowych (i odpowiednio międzyzakładowych). Podwyższono progi reprezentatywności, wprowadzono też nową procedurę składania zastrzeżeń w tej kwestii oraz sądową weryfikację reprezentatywności — r. pr. Robert Stępień komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.