Magdalena Wileńska-Amseis

Starsza konsultantka imigracyjna /

Magdalena pracuje z cudzoziemcami od 2008 r. Sprawami związanymi z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce zajmuje się od roku 2016. Długoletnie doświadczenie zawodowe zarówno w organach państwowych jak i w międzynarodowych firmach konsultingowych pozwoliło jej na zdobycie solidnej teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej różnych aspektów imigracji i funkcjonowania cudzoziemców w Polsce oraz nabycie umiejętności zarządzania procesami imigracyjnymi.

Magdalena wspiera cudzoziemców i ich pracodawców szczególnie w:

  • uzyskiwaniu rożnych rodzajów zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • uzyskiwaniu dokumentów legalizujących zatrudnienie cudzoziemców w Polsce
  • rejestracji pobytu obywateli UE
  • uzyskiwaniu wiz wjazdowych do Polski
  • sprawach meldunkowych oraz nadawania numeru PESEL.

W latach 2008-2012 pełniła funkcję Konsula RP w Nikozji, gdzie prowadziła sprawy wizowe, paszportowe oraz inne określone Ustawą o funkcjach konsulów. W latach 2016 – 2017 jako starszy specjalista w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców prowadziła postępowania odwoławcze w sprawach o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy. Od kilku lat z sukcesem zapewnia działającym na polskim rynku firmom sprawne przejście przez proces legalizacji pobytu i zatrudnienia zagranicznych pracowników.

Jest wielbicielką języków obcych, w tym także tych uznanych za martwe.