Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego może odczuć nie tylko społeczna inspekcja pracy

2018.07.12

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 26 kwietnia 2018 r. (sygn. akt K 6/15) orzekł o zgodności z ustawą zasadniczą większości przepisów ustawy z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 567 ze zm). TK zakwestionował wówczas prawo SIP do żądania od pracodawcy informacji zawierających dane osobowe pracowników bez wcześniejszego uzyskania ich zgód na przekazanie (przetwarzanie) takich danych. Rozstrzygnięcie trybunału może mieć jednak dalej idące skutki, wykraczające poza ramy ustawy o sip. W szczególności wyrok TK może dotyczyć relacji pracodawcy i związków zawodowych oraz innych form reprezentacji pracowników — r. pr. Łukasz Kuczkowski wraz z r. pr. Katarzyną Wilczyk komentują dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.