Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

16  października br. adw. Karolina Schiffter wygłosi prelekcje podczas warsztatu: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce organizowanego przez Infor w Warszawie. 

Aktualna sytuacja na rynku pracy stoi na przeszkodzie w bieżącej działalności i dalszym rozwoju firm. Niedobór pracowników, stał się istotnym ograniczeniem w działalności gospodarczej, której znaczenie wzrosło w największym stopniu w ostatnich latach. W budownictwie czy transporcie ponad 40 proc. firm zgłasza ten czynnik jako barierę w prowadzeniu bieżącej działalności.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.

Agenda

Legalizacja pracy cudzoziemców

 1. Definicja pracy – praca wymagająca zezwolenia na pracę i praca niewymagająca zezwolenia, w szczególności:
 • jakie aktywności zawodowe wymagają zezwolenia na pracę?
 • którzy cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?
 • kiedy praca cudzoziemca jest nielegalna?
 1. Rodzaje zezwoleń na pracę
 • zezwolenie typu A,B,C, D i E
 • zezwolenie na pracę sezonową
 1. Procedura uzyskiwania zezwolenia na pracę typu A – najczęściej spotykane wyzwania, w szczególności:
 • gdzie złożyć wniosek i ile trwa procedura?
 • jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia?
 • kiedy wojewoda może odmówić wydania zezwolenia?
 1. Test rynku pracy, w szczególności:
 • kiedy jest konieczny i jak go uzyskać?
 • jak długo zachowuje on swoją ważność?
 • kiedy cudzoziemiec jest zwolniony z testu rynku pracy?
 • czy skierowanie kandydatów przed urząd pracy oznacza brak możliwości uzyskania testu rynku pracy?
 1. Przedłużenie zezwolenia na pracę, w szczególności:
 • jaki jest termin na złożenie wniosku?
 • jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o przedłużenie zezwolenia?
 • czy w okresie oczekiwania na nowe zezwolenie cudzoziemiec może pracować?
 1. Zatrudnianie cudzoziemców zza wschodniej granicy - oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, w szczególności:
 • gdzie złożyć wniosek i ile trwa procedura?
 • jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o wpis oświadczenia do ewidencji?
 • kiedy urząd pracy może odmówić wpisu oświadczenia?
 • jakie obowiązki notyfikacje ma pracodawca?
 • jaki liczyć okres ważności oświadczenia?
 1. Zezwolenie na pracę sezonową, w szczególności:
 • dla jakich branż można uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?
 • gdzie należy złożyć wniosek i jaka jest procedura?
 • jak długo cudzoziemiec może pracować na podstawie tego zezwolenia?
 1. Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców, w szczególności:
 • obowiązek informowania pracownika o toczącym się postępowaniu
 • obowiązek niedopuszczenia do pracy w razie utraty uprawnienia do wykonywania pracy
 • obowiązek tłumaczenia dokumentów na język zrozumiały dla cudzoziemca
 1. Sankcje za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców
 • sankcje dla pracodawców
 • konsekwencje dla pracowników
 1. Trendy i kierunki zmian, w szczególności projekt nowej ustawy o rynku pracy

Legalizacja pobytu

 1. Warunki wjazdu i pobytu w Polsce, w szczególności:
 • jakie dokumenty powinien posiadać cudzoziemiec przy wjeździe do Polski?
 • jakie tytuły pobytowe uprawniają cudzoziemca do pracy w Polsce?
 1. Wiza
 • procedura wizowa, w tym w którym konsulacie należy złożyć wniosek i jaki jest czas oczekiwania
 • jakie dokumenty trzeba złożyć wraz z wnioskiem wizowym
 1. Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę
 • jaka jest procedura uzyskania zezwolenia?
 • jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem?
 • kto jest stroną postępowania?
 • czy w okresie oczekiwania na zezwolenie cudzoziemiec może przebywać i pracować w Polsce?
 1. Niebieska karta UE
 • jaka jest procedura uzyskania Niebieskiej Karty?
 • jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem?
 • kto jest stroną postępowania?
 • czy w okresie oczekiwania na zezwolenie cudzoziemiec może przebywać i pracować w Polsce?
 1. Obywatele UE – obowiązek rejestracji pobytu

Prelegenci