Czas pracy w działalności biznesowej – warsztaty

Cel warsztatów: Omówienie problematyki czasu pracy na praktycznych przykładach, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego, stanowisk PIP oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając na uwadze aktualne potrzeby biznesowe pracodawców różnych branż.


Spotkanie kierowane jest do:

 • Dyrektorów działu  HR
 • Dyrektorów działów prawnych
 • Specjalistów HR

Termin: 22 maja 2019 r. , godz. 10:00 – 16:00
Miejsce: Biuro kancelarii Raczkowski Paruch, ul. Bonifraterska 17 (21 piętro) w Warszawie.
Koszt uczestnictwa: 1190 zł netto/osoba
Zgłoszenia proszę kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu

Warunki uczestnictwa tutaj. 

Agenda

Panel I. 10:00 — 11:30

10:00 — 10:45 Temat: Co jest, a co nie jest czasem pracy i kto odpowiada za przestrzeganie przepisów o czasie pracy

 • Definicja czasu pracy i jej zastosowanie w praktyce
 • Czas pracy a podróż służbowa
 • Czas pracy pracowników mobilnych
 • Czas pracy a szkolenia pracowników
 • Zasady odpowiedzialności kadry zarządzającej za przestrzeganie przepisów o czasie pracy kto płaci mandat i ponosi odpowiedzialność karną?  w jakich okolicznościach?
 • Pojęcia: pracy zmianowej, pracowników zarządzających, doby i tygodnia oraz praktyczne konsekwencje wynikające z ich zdefiniowania w Kodeksie pracy.
   

10:45 — 11:30 Temat: Systemy czasu pracy i zasady ich stosowania w praktyce w celu realizacji potrzeb biznesowych pracodawcy

 • Jak wybrać system czasu pracy, mając na uwadze potrzeby biznesu
 • Zasady ustalania i miejsce regulacji systemów czasu pracy i rozkładów czasu pracy obowiązujących u pracodawcy
 • Znaczenie okresu rozliczeniowego i sposoby jego dostosowania do potrzeb biznesowych
 • System podstawowego czasu pracy
 • System równoważnego czasu pracy (prawidłowe ustalanie i komunikowanie grafików, także w kontekście pojęć: doby, tygodnia oraz dobowych i tygodniowych odpoczynków)
 • Czas pracy przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z pozostawaniem w pogotowiu do pracy
 • Czas pracy pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób
 • Praca w ruchu ciągłym
 • System przerywanego czasu pracy
 • System zadaniowego czasu pracy
 • System skróconego tygodnia pracy a skrócony czas pracy
 • System weekendowego czasu pracy
 • Obliczanie wymiaru czasu pracy dla różnych okresów rozliczeniowych
 • Indywidualny rozkład czasu pracy

Przerwa kawowa (11:30 – 12:00)

Panel II. 12:00 — 13:30

12:00 — 12:45 Temat: Przerwy w pracy i okresy obligatoryjnego dobowego i tygodniowego odpoczynku, ewidencja czasu pracy po zmianach przepisów

 • Przerwy w pracy
 • Odpoczynek dobowy
 • Odpoczynek weekendowy — zasady udzielania i rekompensaty

12:45 — 13.30 Temat:  Ewidencja czasu pracy

 • Ewidencja czasu pracy a listy obecności
 • Ewidencja czasu pracy a harmonogramy czasu pracy – zasady i okres ich przechowywania, tworzenia i komunikowania pracownikom
 • Ewidencja czasu pracy a udzielanie urlopów
 • Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy od 1 stycznia 2019 r. – stanowiska Ministerstwa

Lunch (13:30 – 14:30)

Panel III. 14:30 – 15:30

14:30 – 15:10 Temat: Praca w godzinach nadliczbowych

 • Kiedy można zlecać pracę nadliczbową, czyli przesłanki pracy w nadgodzinach?
 • Forma zlecania pracy nadliczbowej (ustnie, pisemnie, mailowo, w sposób dorozumiany?)
 • Limity godzin pracy nadliczbowej (dobowy, tygodniowy, roczny) i konsekwencje ich przekraczania na przykładach
 • Rekompensowanie pracy w nadgodzinach czasem wolnym
 • Wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych (zasady ustalania, termin wypłaty)
 • Ryczałt za pracę nadliczbową
 • Praca w nadgodzinach pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierowników komórek organizacyjnych
 • Praca nadliczbowa i ponadwymiarowa osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

15:10 – 15:30 Temat: Praca w dniach wolnych oraz dyżur

 • Praca w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
 • Definicja pracy w niedziele i święta
 • Przesłanki pracy dozwolonej w niedziele i święta
 • Zasady rekompensowania pracy w niedziele i święta
 • Terminy wypłaty wynagrodzenia i dodatku Zasady organizowania dyżuru
 • Zasady rekompensaty za duży i za pracę podczas dyżuru
 • Zasady ewidencjonowania dyżuru od 1 stycznia 2019 r.

 

Panel IV. 15:30 – 16:00 Dyskusja, pytania, zakończenie

 

Prelegenci

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończyła z  wyróżnieniem (10-ta lokata na liście absolwentów). Uczestniczka prac komisji sejmowej w 2003 r. nad „europejską” nowelizacją Kodeksu pracy oraz brukselskiego programu Dialogu Społecznego w Unii Europejskiej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy. Po odbyciu aplikacji sądowej była dyrektorem działu prawnego firmy doradczej oraz pracowała jako in-house w firmie korporacyjnej, co pozwoliło jej dobrze poznać potrzeby Klientów korporacyjnych i wypracować szczególnie cenione przez Klientów biznesowe podejście do rozwiązywania problemów z obszaru HR. Pracowała również w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Przez kolejne 10 lat prowadziła własną Kancelarię Prawa Pracy, zarządzając 8-osobowym zespołem prawników, obsługując w sposób stały ok. 40 klientów korporacyjnych.

Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce czasu pracy, także w zakresie wdrożenia oraz działania ERCP, transferów, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, pracy tymczasowej, outsourcingu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywaniu umów o pracę, negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych. Pomaga firmom w stosowaniu przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb biznesowych oraz korporacyjnych zasad etyki i wartości.

Była wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Łódzkim,  a wcześniej w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku „Prawo i Administracja" oraz w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem na kierunkach: „Podyplomowe Prawo pracy" oraz „Zarządzanie Personelem".

Prelegentka podczas konwentów, konferencji i sympozjów. Prowadzi z powodzeniem warsztaty z zakresu prawa pracy dla pracowników działów personalnych oraz kadry zarządzającej pracownikami.