Criminal check w sektorze finansowym

W związku z wejściem w życie z dniem 27 czerwca 2018 r. nowych przepisów umożliwiających pracodawcom sektora finansowego badanie niekaralności osób zatrudnionych i osób ubiegających się o zatrudnienie w tych podmiotach, Raczkowski Paruch we współpracy z Izbą Domów Maklerskich zorganizował spotkanie pt. Criminal check w sektorze finansowym. 
 
Zgodnie z nowymi przepisami pracodawcy sektora finansowego są uprawnieni do badania niekaralności osób zatrudnionych (oraz kandydatów do pracy) na stanowiskach związanych z: 
- zarządzaniem mieniem tego podmiotu sektora finansowego lub osób trzecich, 
- dostępem do informacji prawnie chronionych lub 
- podejmowaniem decyzji obarczonych wysokim ryzykiem utraty mienia tego podmiotu sektora finansowego lub osób trzecich lub wyrządzenia innej znacznej szkody temu podmiotowi sektora finansowego lub osobom trzecim. 

Uprawnienie do badania niekaralności pracowników i kandydatów do pracy będzie dotyczyło również podmiotów działających na rzecz podmiotów sektora finansowego (takich jak outsourcerzy, agenci). 


Śniadanie biznesowe odbyło się 29 sierpnia 2018 r. (środa), godz. 09:30 – 12:30, w biurze kancelarii przy ul. Bonifraterskiej 17 (21 piętro) w Warszawie.

Prelegenci

Damian specjalizuje się w prowadzeniu postępowań karnych na tle prawa gospodarczego i prawa HR, a także wewnętrznych postępowań wyjaśniających ze szczególnym uwzględnieniem korupcji, mobbingu i kradzieży. Posiada bogate doświadczenie w obszarze compliance i whistleblowing.

Reprezentuje podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa białych kołnierzyków oraz gospodarczych związanych z zatrudnieniem.

Jako obrońca występuje w śledztwach i procesach dotyczących oszustw, wyrządzenia szkody spółkom, wypadków przy pracy i działań na szkodę pracowników.

Jako specjalista w dziedzinie compliance doradza przy projektach wdrożenia regulacji antykorupcyjnych, systemów zgłaszania nieprawidłowości oraz oceny ryzyka odpowiedzialności karnej.

Wśród jego klientów są m.in. spółki z branży farmaceutycznej, finansowej i produkcyjnej.

Autor opinii w zakresie polskiego prawa i praworządności dla sądów brytyjskich. Prelegent oraz organizator licznych szkoleń i konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej i compliance. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji.