Projekt zmian do Kodeksu Pracy dotyczy pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości | PRO HR Alert

2022.06.08

Wczoraj (7 czerwca) wpłynął do Sejmu nowy projekt zmian do Kodeksu pracy dotyczący pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia:


Praca zdalna
 1. wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy, 
 2. wykonywana w 100% zdalnie / hybrydowo,
 3. pracodawca pokrywa koszty energii, Internetu oraz telefonu, albo wypłaca ryczałt,
 4. pracodawca zapewnia materiały i narzędzia pracy albo wypłaca ekwiwalent/ryczałt
 5. wymaga uzgodnienia z pracownikiem, 
 6. możliwa na polecenie w stanie zagrożenia epidemicznego/ epidemii/ stanie nadzwyczajnym/ czasowej niemożności zapewnienia warunków bhp z powodu siły wyższej, 
 7. okazjonalna, na wniosek pracownika, do 24 dni w roku, bezkosztowa,
 8.  pracownik składa oświadczenie o:
 • zapoznaniu się z procedurami ochrony danych osobowych,
 • zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego,
 • zapoznaniu się z informacją dot. wykonywania pracy zdalnie zgodnie z bhp,
 • spełnieniu wymogów bhp na stanowisku pracy zdalnej,
 • przy poleceniu - posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do pracy zdalnie.

Rekomendujemy, by już teraz podjęli Państwo prace zmierzające do ustalenia modelu pracy zdalnej w Państwa firmie. 


Kontrola trzeźwości i środków działających podobnie do alkoholu
 1. nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia nowej ustawy,
 2. kontrola będzie mogła być stosowana w celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników oraz innych osób lub ochrony mienia,
 3. wprowadzenie kontroli będzie wymagać uregulowania w regulaminie pracy, układzie zbiorowym pracy lub obwieszczeniu, 
 4. konieczne będzie określenie w regulaminie pracy/układzie zbiorowym/obwieszczeniu grupy lub grup pracowników objętych kontrolą, sposobu jej przeprowadzania, w tym rodzaju wykorzystywanego urządzenia oraz czasu i częstotliwości przeprowadzania kontroli, 
 5. pracodawca będzie zobowiązany powiadomić pracowników o wprowadzeniu kontroli na 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej prowadzenia, a także przed dopuszczeniem pracownika do pracy,
 6. kontrolą będą mogły być objęte osoby świadczące pracę na podstawie cywilnoprawnej, w tym przedsiębiorcy, 
 7. rekomendujemy Państwu jak najszybsze podjęcie prac zmierzających do ustalenia: 
 • rodzaju urządzenia, z którego będą Państwo korzystać/ już korzystają (np. alkomat ustnikowy czy bezustnikowy bądź bramka z alkomatem), 
 • częstotliwości kontroli (codziennie, czy wszystkich pracowników, czy jedynie ich części (np. rotacyjnie), 
 • w jakim czasie kontrole będą przeprowadzane (np. jedynie przed rozpoczęciem pracy, czy także w czasie pracy),

Będziemy dalej monitorować postępy prac nad zmianami. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie dalszych pytań.